съдия Жанин Силдарева

Avatar
304 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 74 от 07.07.2017 г. по гр. д. № 4035 / 2016 г.

Приложима ли е разпоредбата на чл. 30, ал. 3 ЗС, когато единият от съсобствениците поръча и заплати инвестиционен проект без съгласието на останалите съсобственици за строителство на сгради в общия имот?
При дадено съгласие от съсобственика за изработване на инвестиционен проект от другия съсобственик, може ли последния да възложи изработване на такъв за сгради извън тези, за които е дадено съгласие?
Решение

Решение № 48 от 12.07.2017 г. по т. д. № 61206 / 2016 г.

Изискуемо ли е в хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК вземане, произтичащо от договор за банков кредит, чиято предсрочна изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 418 във вр. с чл. 417, т. 2 ГПК?
Необходимо ли е обявяването на предсрочната изискуемост да е достигнало до длъжника преди подаване на заявлението до съда за издаване на заповед за изпълнение?
Следва ли съдът служебно, без да е сезиран с исковата молба, да установи изискуемост на неплатени вноски по кредит, съответно да постановява решението си по иск по чл. 422, ал. 1 ГПК въз основа на представения документ по чл. 417, т. 2 ГПК, извън наведеното в исковата молба?
Решение

Решение № 98 от 17.07.2017 г. по гр. д. № 3685/2016 г.

За метода на определяне сумата за уравнение на дяловете между съделителите.
Решение

Решение № 99 от 12.07.2017 г. по гр. д. № 60330/2016 г.

Приложима ли е нормата на чл. 235, ал. 3 ГПК в производството по иск по чл. 422 ГПК по отношение на суми, събрани принудително в изпълнително производство след подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение?
Решение

Решение № 42 от 23.03.2017 г. по гр. д. № 3342 / 2016 г.

Предмет на иска е само 1500/3977 части от имота, за които е установено че се владеят от ответницата. Като е уважил иска за целия имот съдът се е произнесъл извън заявения петитум, поради което решението в тази част е недопустимо. Това е основание да се обезсилят както първоинстанционното, така и въззивното, с което първоинстанционното е потвърдено в тази част.