съдия Ирина Петрова

Avatar
51 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №134/02.12.2019 по дело №2780/2018

За процесуалните задължения за анализ и цялостна преценка на всички доказателства при обосноваване от въззивната инстанция на фактическите и правни изводи по спора.
Определение

Определение №514/02.12.2019 по дело №2170/2019

Въззивният съд не е следвало да преценява дали към момента на произнасянето си /„настоящия момент“/ искът е допустим, а да извърши преценката си след влизане в сила на акта на съда по несъстоятелността във връзка с редовността/основателността на подаденото от кредитора възражение. Допуснато е нарушение на основополагащ принцип на съдопроизводството. В случая въпросът за допустимостта на предявения иск е решен в явно противоречие с дължимата съгласно чл.235,ал.2 ГПК преценка на фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право. Очевидната неправилност е видна от самите мотиви на обжалвания акт.

Решение № 122/06.11.2019 по дело №1830/2018

За характера на решенията на общото събрание на етажната собственост /по чл. 280, ал. 1, т. 1, предл. последно ГПК/
Приложима ли е по отношение на решенията на ОС на етажната собственост разпоредбата на чл. 25 ЗЗД като отлагателното условие под което е взето решението на ОС етажната собственост е възникването на етажната собственост? /по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК/
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №497/04.11.2019 по дело №932/2019

При спиране действието на предоставена концесия за добив на подземни богатства на основание чл. 68, ал. 1 ЗПБ поради нарушаване клаузите на сключения концесионен договор, дължи ли концесионерът концесионно плащане за периода на спирането?

Определение №476/21.10.2019 по дело №882/2019

Какво е задължението на съда, съгласно чл.271 ГПК и чл.272 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и липсата им опорочава ли съдебния акт?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО