съдия Ирина Петрова

Avatar
55 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №294/03.09.2020 по дело №1198/2020

Хирографарният кредитор има правен интерес от установяване на несъществуване на вземане на привиден кредитор спрямо неговия длъжник. Хирографарният кредитор има правен интерес от това да обвърже със сила на пресъдено нещо длъжника си по предявен иск срещу привидни привилегировани кредитори на своя длъжник. Необсъждането на заявени в исковата молба релевантни твърдения, игнориране на въведен от страната фактически или правен довод от значение за изхода на спора е особено тежък порок на съдебния акт, водещ до неговата очевидна неправилност поради нарушение на принципите на правовия ред и основополагащите правила на гражданското съдопроизводство - състезателното начало и равенството на страните, с които законодателят гарантира правото на съдебна защита. Неспазването на тези принципи препятства възможността на страната да упражни процесуалните си права и я лишава от правото на справедлив процес. Постановеното в нарушение на тези основополагащи правила решение е очевидно неправилно като постановено contra legem - дерогиращо основни принципи, засягащи търсената от страните и дължимата от съда защита и съдействие.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №68/16.06.2020 по дело №932/2019

При спиране действието на предоставена концесия за добив на подземни богатства на основание чл. 68, ал. 1 ЗПБ поради нарушаване клаузите на сключения концесионен договор, дължи ли концесионерът концесионно плащане за периода на спирането.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №67/16.06.2020 по дело №882/2019

Какво е задължението на съда, съгласно чл. 271 ГПК и чл. 272 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и липсата им опорочава ли съдебния акт?
Определение

Определение №180/25.03.2020 по дело №2822/2017

Коя е приложимата редакция на разпоредбата на чл.59,ал.5 ЗБН за преценката за относителната недействителност на прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на разпоредбата на чл.59,ал.5 ЗБН с пар.9 от ЗИД на Закона за държавния бюджет за 2014г.?

Решение №134/02.12.2019 по дело №2780/2018

За процесуалните задължения за анализ и цялостна преценка на всички доказателства при обосноваване от въззивната инстанция на фактическите и правни изводи по спора.