съдия Илияна Папазова

Avatar
173 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №6/06.02.2020 по дело №1912/2019

Забранява ли закона свидетелски показания за доказване нарушение на работник при изпълнение на трудовите му задължения?
Само в писмен вид ли може да бъде докладът на служител за изпълнение на поставена служебна задача?
Изисква ли законът да не се кредитират показания на свидетел за факти, възприети от служебен доклад?

Определение №19/14.01.2020 по дело №4806/2019

Следва ли фактът, че някой живее динамично и не е ежедневно в жилището си, да е основание за приложение на процедурата по чл.41 ГПК, като бъде лишен от право на защита и на обжалване на акт на съд?
Кога е приложима процедурата по чл.41 ГПК и как следва да се удостовери наличието на предпоставките за нейното приложение?
Неправилното приложение на тази процедура води ли до нарушение на основни права на страната като правото на участие в съдебния процес, правото на защита и на обжалване?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1/2019 от 02.12.2019 г. по тълк. д. № 1/2019

1. От кой момент възниква и става изискуемо задължението по чл. 350, ал. 1 КТ на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение, от кой момент работодателят изпада в забава за изпълнението му, кога и как той се освобождава от последиците на тази забава?
2. Кога е налице незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла на чл. 226, ал. 2 КТ и кога възниква правото на работника или служителя да получи, съответно – задължението на работодателя да заплати обезщетението по чл. 226, ал. 2 KT и чл. 226, ал. 3, изр. 2 КТ?

Решение №200/20.11.2019 по дело №792/2019

Преценка за целесъобразност ли е начина, по който конкурсната комисия е поставила крайната оценка на кандидатите, подлежи ли тя на проверка от съда и допустимо ли е съдът да обяви проведен конкурс за незаконен, ако спечелилият първо място отговаря на изискванията за заемане на длъжността и е оценен най-високо от конкурсната комисия? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
При редовно проведен конкурс, подлежи ли на съдебен контрол, правото на комисията при оценяването и класирането на кандидатите да извърши самостоятелно тълкуване и прилагане на правилата за провеждане на конкурса? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Решение №165/09.10.2019 по дело №3210/2016

За правомощията и задълженията на въззивния съд при разглеждане и решаване на делото като инстанция по същество.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО