съдия Илияна Папазова

202 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №367/11.05.2021 по дело №903/2021

Относно допустимостта на предявявен отрицателен установителен иск за установяване недължимост на вземане, като погасено по давност, изтекла след снабдяване на кредитора-ответник с изпълнителен лист на съдебно изпълнително основание, при липса на висящо изпълнително производство за събирането му.

Определение №273/08.04.2021 по дело №3979/2020

Относно условията при които е възможно сключването на допълнителен трудов договор при същия работодател.
Съгласно разпоредбата на чл. 334, ал. 2 КТ, отпада ли предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ при всички основания за прекратяване на трудов договор за допълнителен труд или тази предварителна закрила отпада само при основанието за прекратяване на трудовия договор с 15-дневно предизвестие?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №36/22.03.2021 по дело №2676/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства, поставен във връзка с твърдението на касатора, че въззивният съд – след като е изключил възможността за приложение на чл.50 от ПИКЕЕ, не е обсъдил въпроса за приложимостта на общите правила на ЗЗД?

Определение №183/12.03.2021 по дело №4186/2020

За начина на доказване на количеството потребена електрическа енергия, в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена енергия поради неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ.

Определение №182/12.03.2021 по дело №4121/2020

За начина на доказване на количеството потребена електрическа енергия, в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена енергия поради неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ.