Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Илияна Папазова

съдия Илияна Папазова

192 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №123/18.12.2020 по дело №4892/2019

Относно момента на възникване на задължението за плащане на таксата, дължима на основание чл.35а ЗЕВИ – чл.35б от ЗЕВИ към държавния бюджет, които разпоредби са обявени за противоконституционни с решение № 13 от 31.07.2014г. на Конституционния съд по к.д.№ 1/2014г. и пред вид мотивите на Конституционни съд, съдържащи се в решение № 3 по к.д.№ 5/2019г.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №184/07.12.2020 по дело №4744/2019

За служебното задължение на съда да следи за интереса на детето и съобразно конкретно установените обстоятелства по случая да съдейства за определяне на адекватни мерки за преодоляване на констатирани отчуждаващи практики между родител и дете, за възстановяване на нормалните им взаимоотношения, като се осигури нормална обстановка за поддържане на лични отношения, включително с по-продължителен контакт с родителя, при когото децата не живеят постоянно.

Определение №836/04.12.2020 по дело №2890/2020

При предявен иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, следва ли ответникът, чиято е доказателствената тежест в процеса да докаже изпълнението от своя страна на типичната и непосредствена цел, която се преследва със сключването на договора и извършването на плащането?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №152/20.11.2020 по дело №215/2020

Относно компетентният орган да променя щатното разписание на Районната лекарска комисия и по –специално: дали съвпадането на думите от длъжностното разписание „технически секретар” и „секретариат”, като термин използван в чл.21, ал.1, т.2 ЗСОЛЛДМ, означава че длъжността „технически секретар“ е част от секретариата? След като няма легална дефиниция на понятието „секретариат”, може ли съдът да приеме, че щатът на всички обслужващи длъжности влизат в това понятие и че цялото щатно разписание /вкл. хигиенисти, шофьори, касиери и др./ трябва да се променя задължително с решение на Общото събрание? Следва ли при анализирането на понятието „секретариат”, съдът да изходи от Единият класификатор на професиите, където секретар на съсловна организация, код 1114-9087, е различна от процесната длъжност „технически секретар”, която е в раздел „Общи административни служители”?

Определение №766/12.11.2020 по дело №2676/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?