съдия Гергана Никова

Avatar
55 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение № 198 от 19.04.2019 г. по гр. д. № 3643/2018 г.

Когато фактическата власт върху изцяло чужд имот е придобита при липса на правно основание (завладяване), намира ли приложение презумпцията по чл. 69 ЗС и предполага ли се, че упражняващият фактическата власт държи имота за себе си?

Решение № 136 от 26.02.2019 г. по гр. д. № 3379/2017 г.

Кои дарения следва да се включат в масата по чл. 31 ЗН при предявен иск по чл. 30 ЗН в хипотеза, когато наследодателят е дарил един и същи имот на едно и също лице няколко пъти, след като имотът се е връщал по някакъв начин в патримониума на наследодателя?

Решение № 135 от 14.02.2019 г. по гр. д. № 3188/2017 г.

Необходима ли е специална форма на „диктуване”, за да се приеме за удовлетворено изискването на чл. 24, ал. 2 ЗН, съгласно което завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена?

Решение № 134 от 28.01.2019 г. по гр. д. № 3090/2017 г.

Представляват ли валидни административни актове издадени решения от поземлената комисия в хипотеза на постановено възстановяване на правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници след предходно постановен и влязъл в сила отказ за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 6/2017 от 15.01.2019 г. по тълк. д. № 6/2017 г.

Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. 2 ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}