Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Гергана Никова

съдия Гергана Никова

Avatar
85 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №441/19.10.2020 по дело №1468/2020

В производството пред първоинстанционния съд ищците са направили изявление, че не поддържат иска по чл. 108 ЗС, а само искане за отменяване на констативен нотариален акт, легитимиращ ответниците като собственици на процесния недвижим имот. Така направеното изявление внася съмнение относно обхвата и естеството на търсената защита, което не е отстранено от съда при условията на чл. 145, ал. 2 ГПК.

Определение №414/28.09.2020 по дело №957/2020

Съгласно чл. 4 от Закона за издаване на нотариални актове за собственост върху общински места, дадени или заети за жилища на бездомници (ДВ, бр.101 от 04.08.1928 г.) и чл. 3 от Закона за уреждане собствеността върху общински места, дадени или заети за жилища на бездомници (ДВ, бр. 55 от 11.03.1939 г.) правата за придобиване на място се разпростират върху урегулиран парцел с ограничението, че може да се придобие само един парцел. Уреждащите материята нормативни актове не съдържат правила, съгласно които да е възможно придобиването на реална или идеална част от самостоятелна градоустройствена единица, респ. – възможност за възникване на съсобственост между правоимащите бездомници – от една страна, и общината или Държавата – от друга.

Определение №413/28.09.2020 по дело №4324/2019

Постановеното от въззивния съд има за последица промяна в обекта на вещното право предвид презумпцията на чл. 92 ЗС, според която приращенията (включително – строителството, извършено без учредено ограничено вещно право) принадлежат на собственика независимо от кого са извършени. Следователно, в случая е належащо да се прецени дали притежаващите 1/3 ид.ч. от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС, от отговора на който въпрос е обусловена преценката за допустимост на разгледаните от въззивния съд претенции.
Определение

Определение №33/21.09.2020 по дело №19/2020

Приетата с ДВ, бр. 105/2016 г. нова ал. 2 на чл. 28 ЗТР, постановява, че Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. При промяна на нормативната уредба следва да се приложи новата разпоредба на закона, определяща, че вредите са причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, в резултат от което приложима се явява подведомствеността, предвидена с чл. 128, ал. 1, т. 6 АПК. Приложими са правилата на чл. 203 и сл. АПК, респ. компетентен да разгледа исковата молба, по която е повдигнат настоящият спор за подсъдност, е административният съд.

Определение №403/10.09.2020 по дело №4730/2019

Съгласно чл. 537, ал. 2 ГПК, когато акт, издаден в охранително производство (включително – нотариален), засяга правата на трети лица, породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по исков ред, като при уважаване на иска издаденият акт се отменя или изменя. В настоящия случай е разгледан спор за притежанието на право на собственост към минал момент (кооперирането на земеделска земя към 1955/1956 г.), а отмененият от съда констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот удостоверява придобиването на права по силата на ЗСПЗЗ, т.е. след 1991 г. Това произнасяне на съда повдига въпроса дали така постановената последица е съответна именно на иска за собственост към миналия момент, който е предмет на делото. Евентуален отрицателен отговор би обосновал извод за недопустимост на произнасянето по чл. 537, ал. 2 ГПК поради несъответствие между него и предмета на делото.