съдия Геновева Николаева

Avatar
28 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №288/08.07.2020 по дело №1367/2020

Налице ли е сила на пресъдено нещо като процесуална пречка за допустимост на исковия процес при наличие на влязло в сила съдебно решение по спор между същите страни, но с различен предмет?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №94/26.06.2020 по дело №4088/2019

Само умишленото нарушение ли в хипотезата на чл. 187, т. 8 КТ - уронване на доброто име на предприятието – работодател, е основание за дисциплинарно уволнение?

Определение №583/26.06.2020 по дело №1350/2020

За съдържанието на понятието справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди от деликт.

Определение №582/26.06.2020 по дело №1326/2020

За обстоятелствата от значение за преценката на съда по чл. 59, ал. 2 СК вр. с чл. 59, ал. 4 СК на кой родител да бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо роденото от прекратения между страните брак малолетно дете?
Определение за недопускане

Определение №396/08.05.2020 по дело №1122/2020

Трябва ли да се разграничат ясно уредените три фактическите състави в разпоредбата на чл. 55 ЗЗД и да се посочи кой от тях е осъществен, с оглед правилното подвеждане на различните случаи под нормата на закона и различните правни последици, но и с оглед на процесуалните изисквания за разпределение на тежестта на доказване, за да се уважи предявения иск?