съдия Геновева Николаева

Avatar
18 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №220/30.12.2019 по дело №4908/2017

Опорочава ли въззивното решение отказът на въззивния съд да спре делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК поради наличието на друг висящ преюдициален спор и в каква степен нарушава правата на въззивника – в степен на недопустимост или на неправилност на решението?
Обуславя ли наличието на правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост, възможността на ищеца да придобие права, произтичащи от предварителен договор за продажба, за сключване на окончателен договор, по предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД?

Решение № 75 от 13.05.2019 г. по гр. д. № 3655/2018 г.

За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 45 ЗЗД съгласно чл. 52 ЗЗД.

Определение №22 от 15.01.2019 г. по гр. д. №4406/2018

Допустимо ли е съдът, действащ като втора съдебна инстанция да се „десезира“ от поставения пред него правен спор, поради наличието на висящо тълкувателно дело пред ВКС или ВКС и ВАС, като формално потвърди първоинстанционния акт с аргумент, че след сезирането на ВКС делото ще бъде спряно да приключване на тълкувателното дело и правният спор ще бъде решен в съответствие с постановеното тълкувателно решение?
Длъжен ли е въззивният съд да изложи мотиви по поставения пред него правен спор, като в случай, че е образувано тълкувателно дело по даден въпрос длъжен ли е въззивният съд да изложи съображенията си кое от конкурентните виждания на съдебната практика застъпва и да реши спора съобразно вътрешното си убеждение или е допустимо мотивите му да бъдат заместени от съображения за „по-практично“ съдопроизводство, ако становището му не е възприето в тълкувателното решение да не бъде постановен недопустим съдебен акт?

Решение №163 от 09.01.2019 г. по гр. д. №1100/2018 г.

Когато реалните части от сградата не са фактически обособени, но е възможно да бъдат обособени като самостоятелни обекти, нищожен ли е договорът за тяхната продажба поради невъзможен предмет?
Липсата на предварително съгласие, изразено в необходимата форма по чл. 185, ал. 3 ЗУТ от останалите етажни собственици за обособяване на продаваем обект като самостоятелен, прави ли продажбата му нищожна поради невъзможен предмет, или за нейната валидност е достатъчна съществуващата към момента на сключването й възможност за даване на такова съгласие в един следващ момент?

Решение №233/07.01.2019 по дело №2002/2018

Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат фактически изводи досежно осъществяването на правнорелевантните факти, послужили за правните изводи на съда, изведени чрез пълно и главно доказване и при излагане на съображения кои са доказателствата, които ги установяват и защо едни доказателства са ценени, а други – не?
Какви са критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди от деликт съгласно чл. 52 ЗЗД?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО