Съдии Актове, докладвани от съдия Геновева Николаева

съдия Геновева Николаева

Avatar
31 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №694/16.10.2020 по дело №1849/2020

Има ли правомощия въззивният съд при въведените ограничения с нормата на чл. 269 ГПК да се произнася по правилността на решението, като обсъжда пороци, невъведени с въззивната жалба, които не касаят приложение на установена в публичен интерес материалноправна норма?

Определение №674/09.10.2020 по дело №1541/2020

За възможността за служебно допускане на психологическа експертиза с оглед защита интереса на детето и за задължението на съда да изслуша двамата родители в производството по чл. 59, ал. 9 СК съгласно нормата на чл. 59, ал. 6 СК.

Определение №288/08.07.2020 по дело №1367/2020

Налице ли е сила на пресъдено нещо като процесуална пречка за допустимост на исковия процес при наличие на влязло в сила съдебно решение по спор между същите страни, но с различен предмет?

Определение №582/26.06.2020 по дело №1326/2020

За обстоятелствата от значение за преценката на съда по чл. 59, ал. 2 СК вр. с чл. 59, ал. 4 СК на кой родител да бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо роденото от прекратения между страните брак малолетно дете?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №94/26.06.2020 по дело №4088/2019

Само умишленото нарушение ли в хипотезата на чл. 187, т. 8 КТ - уронване на доброто име на предприятието – работодател, е основание за дисциплинарно уволнение?