Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, както и да обсъди в тяхната взаимна връзка събраните по делото доказателства за фактите от значение за правния спор?
Когато е уговорено ползване, каквото към сключването на договора за наем имотът е нямал, и законът оправомощава единствено собственика да предприеме необходимите действия, за да разрешат техническите власти преустройството и промяна в предназначението на имота и да издадат удостоверение за въвеждане в експлоатация, за да се приведе той в състоянието, определено с договора, следва ли да се приеме, че наемодателят се е задължил към наемателя за тези действия?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

са включени в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол) и твърди, че процесуалноправните ( въпроси №1-3) въззивният съд е решил в противоречие с конкретни решения на Върховния касационен съд (допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК), а материалноправните (въпроси №4 и 5) са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила по чл. 235, ал. 2, чл. 236, ал. 2, чл. 172 и чл. 202 ГПК и е необосновано, като тези грешки на въззивният съд са причината да е постановено и в нарушение на материалният закон (чл. 200 КТ). Претендира разноските по делото.