Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Геника Михайлова

съдия Геника Михайлова

135 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №183/12.01.2021 по дело №3387/2017

1. Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 ЗОПДИППД /отм./ и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./?
2. Достатъчно ли е да не е установен законен източник на доходите за придобиване на имуществото през проверявания период по ЗОПДИППД (отм.), за да е налице основателното предположение по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./, че имуществото е придобито от престъпна дейност?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №177/31.12.2020 по дело №293/2020

За задлъжението на въззивния съд да обсъди възраженията на страните.
Определение за недопускане

Решение №178/21.12.2020 по дело №330/2020

Гражданско или административно е делото по спора, дали ЗДДС допуска за цената по договор с лице, регистрирано по ЗДДС, доставчикът да начисли ДДС и дали купувачът дължи на продавача ДДС върху уговорената цена?

Определение №781/14.12.2020 по дело №2605/2020

Кой е релевантният момент за преценка спазени ли са изискванията за предварителна закрила по чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и 3, вр. чл. 333, ал. 2 КТ и за отговора има ли значение, че след връчването на заповедта за уволнение е констатирана техническа грешка от инспекцията по труда в разрешението, а от трудово-експертната комисия - в предварителното мнение?

Определение №759/08.12.2020 по дело №2562/2020

Запис на заповед ли е документът при уговорка „без протест и разноски“ с уточнение „платим на предявяване“, ако в текста падежът на поетото с издаването му парично задължение е на определен ден и доколко съдържанието върху лицевата част на документа след подписа на издателя е от значение за реквизитите на записа на заповед?