съдия Геника Михайлова

Avatar
122 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №305/21.08.2020 по дело №1913/2020

Непълен (подлежи на допълване по реда на чл. 250 ГПК) е съдебният акт, с който съдът не се е произнесъл по част от предмета на делото. С определението по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК Върховният касационен съд се произнася по правото на допускане на въззивното определение до касационно обжалване, а когато касационното обжалване е допуснато – и по неговата валидност, допустимост и правилност. Мотивите на определението по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК за недопускане на касационния контрол обясняват крайния извод по това процесуално право, упражнено с частната касационна жалба. Не те, а диспозитивът поражда предвидените в закона процесуални последици – стабилитет (влизане в сила) на въззивното определение (аналогия от чл. 296, т. 3, пр. 1 ГПК). Неоснователен е доводът в частната жалба, че мотивите на това определение могат да бъдат изменени на каквото и да било основание, респ. по предвиден в закона процесуален ред.

Определение №308/21.08.2020 по дело №2265/2020

Търговско или гражданско по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК е делото по спор за правоотношения, произтичащи от договор за снабдяване с електрическа енергия на обекти на битови крайни клиенти?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №132/23.07.2020 по дело №3781/2019

1. Какви са задълженията на съдебния изпълнител в установяване несеквестируемостта по чл. 444, т. 7 ГПК, когато изпълнението е насочено върху жилище на длъжника – физическо лице?
2. Налице ли е основание за намаляване отговорността по чл. 441, ал. 1 ГПК поради съпричиняване, когато длъжникът не е обжалвал насочването на принудителното изпълнение върху несеквестируемото жилище?
3. Отпада ли несеквестируемостта по чл. 444, т. 7 ГПК, когато след вписаната възбрана длъжникът се е разпоредил с жилището си и за отговора има ли значение дали разпореждането е с целия имот или с идеални части от него?
4. Когато с иска по чл. 441, ал. 1 ГПК длъжникът претендира обезщетение за имуществени вреди от понесената загуба поради това, че в нарушение на чл. 444, т. 7 ГПК съдебният изпълнител е възложил на купувача от публичната продан единственото жилище на длъжника и на неговото семейство, каква е базата за определяне размера на обезщетението – пазарната стойност на имота към датата на влизане в сила на постановлението за възлагане или цената, постигната при публичната продан?
5. Прилага ли се глава Х, раздел II от Кодекса на труда по регресния иск на Министерство на правосъдието срещу държавния съдебен изпълнител за възстановяване на платеното обезщетение по чл. 441, ал. 1, изр. 2 ГПК, вр. чл. 49 ЗЗД?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №64/26.06.2020 по дело №3132/2019

По иска с правна квалификация чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за обезщетение на неимуществените вреди от незаконно обвинение има ли значение обстоятелството, че на увреденото лице вече е пресъдено обезщетение за неимуществените вреди от незаконно обвинение по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, макар и за друго престъпление?

Определение №412/26.05.2020 по дело №2686/2019

1. Поражда ли действие противоконституционният закон от влизането си в сила до влизане в сила на решението на Конституционния съд, с което законът е обявен за противоконституционен?
2. Отговаря ли държавата за вреди от законодателна дейност на Народното събрание при приемане на противоконституционен закон, когато Народното събрание бездейства в изпълнение на задължението по чл. 22, ал. 4 от Закона за конституционен съд (ЗКС)?
3. Кой орган надлежно представлява държавата по този иск?