съдия Геника Михайлова

150 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за недопускане

Определение №173/12.05.2021 по дело №1583/2021

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №64/07.05.2021 по дело №2549/2020

1. Какви обстоятелства осъществяват субективната предпоставка по чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД на правото по чл. 135, ал. 1 ЗЗД – знание на третото лице, правоприемник на длъжника за увреждането на кредитора?
2. По иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД какво е значението на обстоятелството, че страните по сделката, която уврежда кредитора, са свързани лица по смисъла на пар. 1 ДР ТЗ?

Определение №347/27.04.2021 по дело №140/2021

1. Има ли право електроснабдителното дружество да преустанови електрозахранването в обекта, когато вземането за цена е оспорено от клиента, включително по съдебен ред – в аспекта на чл. 123 ЗЕ (приложимата редакция на текста, вкл. изм. и доп. ДВ бр. 2012 г, в сила от 17.07.2012 г.) и чл. 31 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване“?
2. Когато клауза за неустойка за вредите от неправомерно преустановяване на електрозахранването има и в Общите условия на оператора на електропреносната мрежа, и в Общите условия на крайния снабдител (на доставчика), длъжен ли е съдът да изследва по чия инициатива е било прекъснато електрозахранването в обекта или фактът е без значение (не е правопораждащ) за иска за неустойката на клиента срещу мрежовия оператор?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №66/22.04.2021 по дело №3214/2020

В случаите, когато по иска за развод има ненавършили пълнолетие деца и съдът е длъжен служебно да реши въпросите по чл. 59, ал. 2 СК, дали принципът за осигуряване на най-добрия (на висшия) интерес на детето допуска съдът да лиши родителят, при когото децата няма да живеят, от всеки контакт и начин на общуване с тях за период от шест месеца?
Определение за недопускане

Определение №145/21.04.2021 по дело №1350/2021

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №145/21.04.2021 г. Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав: Председател: Веска Райчева Членове: Зоя Атанасова Геника Михайлова разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 1350 по...