loader image
Страницата се зарежда...

съдия Геника Михайлова

Avatar photo
299 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

(първите два – материалноправни, а третия – процесуалноправен): 1. При уговорка, че част от цената по сключения между страните предварителен договор за покупкопродажба на недвижим имот ще бъде платена със средствата от банков кредит, обезпечен с ипотека върху имота, и отказ от банката да отпусне кредита поради това, че имотът е в негодно за обезпечението състояние, дължат ли продавачите по предварителния договор връщане на задатък, платен от купувача? 2. Представлява ли случаят такъв на „обективна невъзможност за изпълнение в смисъла по чл. 80 ЗЗД на задължението на купувача по предварителния договор за плащане на остатъка, т. е. обстоятелство, което не може да му се вмени във вина? и 3. Длъжен ли е въззивният съд да прецени всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност, взаимна връзка и зависимост, а неизпълнението на това задължение представлява ли съществено процесуално нарушение, т. е. нарушение на основни начала по чл. 5 и чл. 12 ГПК? Касаторът счита, че въпросите са включени в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол). Той твърди, че материалноправните въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото (допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК), а въззивният съд е отговорил на процесуалноправния въпрос в противоречие с практиката на Върховния касационен съд (допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК). По същество се оплаква, че решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон (чл. 93 и чл. 80 ЗЗД) и при допуснато съществено процесуално нарушение (чл. 12 ГПК). Претендира разноски.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

(конкретизиран и уточнен съгласно т. 1 ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. ОСГТК на ВКС): Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПСОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ сумите от придобитото и впоследствие отчуждено/разпоредено друго имущество, за което не е установен законен източник на средствата за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето и свързаните с него лица по чл. 144 ЗПКОНПИ в края на проверявания период? Касаторът счита, че въпросът обуславя решението (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол), а въззивният съд му е отговорил в противоречие с конкретни решения на ВКС, които цитира. Позовава се и на привременната пречка по чл. 292 ГПК за допустимост на касационното производство, която според него осъществява висящото тълк. д. №4/2021 г. ОСГК на ВКС. По същество се оплаква, че е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон (касационното основание по чл. 281, т. 3, предл. първо ГПК).

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

1. Може ли длъжникът да се освободи изцяло или отчасти от задължението за неустойка, уговорена с договора, ако се позове и докаже неизпълнение на някое от насрещните задължения на кредитора? и 2. Попада ли в границите на договорната свобода по чл. 9 ЗЗД и произвежда ли валидно действие уговорката да не се прехвърля недвижим имот без съгласието на насрещната страна по договора? Касаторът счита въпросите включени в предмета на доказване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол) и твърди, че въззивният съд ги е решил в противоречие с конкретни решения на Върховния касационен съд, на които се позовава (допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК). По същество се оплаква, че решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон – на чл. 92, ал. 1, изр. 1 и чл. 9 ЗЗД. Претендира разноските по делото.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

са процесуалноправни и материално-правен. Поставените процесуални въпроси са следните: 1. При обективно кумулативно съединени искове следва ли решаващият съд (първоинстанционен и въззивен) да се произнесе по всеки един от тях? 2. Непроизнасянето на съда по всеки един от кумулативно съединените искове води ли до порок на съдебното решение от категорията на нищожност ли недопустимост по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. първо-во и 2-ро ГПК? 3. Трябва ли въззивният съд да следи служебно дали първата инстанция се е произнесла по всички кумулативно свързани искове? 4. Има ли задължение въззивният съд като инстанция по същество служебно да даде указания на ищцовата/въззивната страна по въпроса за кумулативно съединени искове, предявени с ИМ, при положение че това не е сторено от първата инстанция с доклада по чл. 146 ГПК? 5. Длъжен ли е първоинстанционния съд в определението си по чл. 140 ГПК, който изрично е посочил, че има характер на проект за доклад по чл. 146 ГПК по делото, да отграничи обективно кумулативно съединени искове, предявени с исковата молба, и да даде конкретни указания за доказване на всеки един от тях? 6. Длъжен ли е решаващият съд да обсъди в мотивите си всички ищцови претенции? 7. Необходимо ли е въззивният съд да излага собствени мотиви, независимо от препращането към мотивите на първоинстанционния съд на основание чл. 272 ГПК? 8. Следва ли съдът да приеме, че указанията в доклада не са изпълнени, респ. че ищцовата страна не е съобразила разпределената с доклада на съда доказателствена тежест, в случаите, когато указанията очевидно се отклоняват от исковата молба и се отклоняват от сочения в ИМ предмет; предпоставка ли са подобни указания за постановяване на очевидно неправилно решение, тъй като е ясно, че с доклада се очертава непълен и неточен предмет на делото; следва ли процесуалното поведение на страната да е съответно на указанията? Поставеният материално-правен въпрос е относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост (посочен в касационната жалба). Оплакванията по същество са, че решението е неправилно, защото е необосновано и в нарушение на чл. 52 ЗЗД (касационните основания от чл. 281, т. 3, предл. първо и 3 ГПК).
Специалното ни предложение - Абонамент "Черен петък" - Ви очаква през следващите 7 дни!
Само за нови потребители! Побързайте и поръчайте преди:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!