Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Галина Иванова

съдия Галина Иванова

Avatar
42 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №429/28.10.2020 по дело №866/2020

1. Трябва ли чл. 1 на регламент 1215/12 на ЕП и на Съвета да се тълкува в смисъл, че следва да се разглежда изцяло или отчасти като гражданско или търговско по смисъла на чл. 1 , пар. 1 на същия регламент, дело като това, посочено в настоящето определение?
2. При наличие на упражнено право да се иска допускането на временни/обезпечителни мерки и разгледано искане от съда, компетентен да разгледа спора по същество, следва ли сезираният съд с искане за допускане на същото основание и по реда на чл. 35 от регламент 1215/12 г. на ЕП и на Съвета, да се счита за некомпетентен от момента, в който се представят доказателства за наличие на произнасяне на съда, компетентен по съществото на спора?
3. Ако от отговора на първите два въпроса следва, че е налице компетентност на сезирания с искане по реда на чл. 35 от регламент 1215/12 г. на ЕП и на Съвета, следва ли да е налице автономно тълкуване на предпоставките за допускане на обезпечение по реда на чл. 35 от Регламент 1215/12 г. на ЕП и на Съвета? Следва ли да бъде оставена неприложена норма, която предвижда в случай, като посочения, недопускане на обезпечение срещу държавно учреждение?

Определение №556/26.10.2020 по дело №232/2020

Когато поемателят по менителничното задължение и кредиторът по каузалното отношение съвпадат, необходима ли е идентичност на издателя на записа на заповед и длъжника по каузалното правоотношение, за да се приеме, че е налице валидно възникнало задължение по запис на заповед?

Определение №326/19.08.2020 по дело №1140/2020

Относно връщане на въззивната жалба след като са отстранени нередовностите ѝ, макар и след изтичане на дадения на жалбоподателя срок.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №69/31.07.2020 по дело №2461/2019

Следва ли въззивният съд да се съобразява с ограничението, визирано в разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, а именно да бъде ограничен само до изложените във въззивната жалба оплаквания?

Определение №498/27.07.2020 по дело №2364/2019

Има ли значение основанието за прекратяване на договора за търговско представителство при определяне дължимостта и размера на обезщетението по чл. 41 от ТЗ?