съдия Гълъбина Генчева

Avatar
212 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №123/16.07.2020 по дело №1320/2020

Допустимо ли е чрез експертиза съдът да определи цената на иск по чл. 109 ЗС, когато предмет на делото е искане за осъждане на ответника да извърши заместими действия?

Определение №117/14.07.2020 по дело №1509/2020

Дали искът по чл. 269, ал.1 ДОПК може да се упражни еднократно, след приключване на обжалването на първото изпълнително действие, с което се насочва принудително изпълнение по ДОПК върху имота на третото лице, или всяко ново изпълнително действие поражда право на нова жалба и съответно – на нов иск по чл. 269, ал. 1 ДОПК?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №53/13.07.2020 по дело №2647/2019

Очевидна неправилност, поради това, че съдът не е извършил необходимите действия по преценка на определени факти, които са от значение за определяне размера на дължимата сума по чл. 36, ал. 1 ЗН, вр. чл. 36, ал. 2 ЗН.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №65/06.07.2020 по дело №1878/2019

С оглед необходимостта от проверка правилността на извода на въззивния съд, че е без значение за изхода на делото оспорването на акта за общинска собственост от 1999 г., който легитимира Столична община като собственик на процесния имот, апортиран впоследствие в капитала на ищеца „Софийски имоти“ ЕАД.