съдия Филип Владимиров

Avatar
14 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 104 от 08.08.2019 г. по гр. д. № 2844/2018 г.

1. Може ли присъденото обезщетение по чл. 49 ЗЗД за вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение от държавен съдебен изпълнител да служи като сурогат на неосъществената реална парична престация на взискателя?
2. При положителен отговор на горния въпрос възможно ли това обезщетение да бъде приспаднато от остатъка на задълженията на длъжника по изпълнителното дело, по кой процесуален ред и по чия инициатива ще се осъществи това приспадане?
3. При висящ изпълнителен процес и извършване на действия по удовлетворяване на вземането, следва ли да се извърши прихващане на присъденото обезщетение по чл. 49 ЗЗД с частта от заплатения дълг от длъжника, за да се избегне неоснователното обогатяване на взискателя?

Решение № 105 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 3326/2018 г.

Кои са материалноправните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието, когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков клон (офис), единият от който се закрива и където работи уволненият?
Решение

Решение № 121 от 23.03.2012 г. по гр. д. № 1428/2011 г.

Относно вещно-прехвърлителното действие на спогодбата между съпрузите, обективирана в одобрено от съда споразумение помежду им за уреждане на имуществените отношения, с което идеална част от недвижим имот се поставя в дял и става изключителна собственост на единия от съпрузите.
Решение

Решение № 122 от 14.03.2012 г. по гр. д. № 1472/2011 г.

Дали е бил част от имуществото на преобразуваното държавно предприятие (Пристанище В.), комуто е предоставен за стопанисване и управление и чийто правоприемник (на предприятието) след преобразуване и приватизация е ищцовото по насрещния иск дружество ( [фирма] със седалище [населено място]) и преминал в собственост на последното е определящ за изхода на спора и от значение за точното прилагане на закона?
Решение

Решение № 86 от 23.02.2012 г. по гр. д. № 1561/2011 г.

Дали спрямо работниците и служителите на предприятието - работодател започване на изпълнението по договора за управление в хипотезата на чл. 328, ал.2 от КТ е възможно да предхожда календарно вписването на изпълнителя (управителя, изп. директор) по партидата на търговеца в Търговския регистър?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО