съдия Филип Владимиров

Avatar
23 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №45/07.07.2020 по дело №3445/2019

За определяне на обезщетението на имуществени вреди от пропуснати ползи с оглед особеностите на всеки конкретен случай и при наличие на причинна връзка между незаконното обвинение и тяхното настъпване, като несъмнена, сигурна и реална възможност за увеличаване имуществото на пострадалия.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №43/15.05.2020 по дело №1761/2019

Решението е недопустимо, когато съдът е разгледал спор, който не е подведомствен на съдилищата – чл. 14 ГПК, или не е подсъден на съответния съд; когато е разгледал непредявен иск и не е разгледал предявения; или се е произнесъл при липса на право на иск (липса на съответния процесуален ред за защита на права) или при ненадлежно упражнено право на иск – по нередовна искова молба, при липса на положителна процесуална предпоставка или наличие на отрицателна процесуална предпоставка за възникването и надлежното му упражняване; при оттегляне или отказ от иска; когато не е направено искане за възобновяване на производството, спряно по взаимно съгласие на страните и др. Във всички останали случаи решението е неправилно и в зависимост от естеството на съответния порок той се отстранява по реда на инстанционния контрол (ако такъв е допустим). Предвид на изложеното, въззивното решение в обжалваната му част е процесуално недопустимо, тъй като сезирането изначално не е било надлежно, доколкото ищецът не е разполагал с избрания от него процесуален ред за защита на права.

Решение №252/17.02.2020 по дело №1609/2019

Тече ли погасителна давност за вземане по изпълнително дело, което е образувано преди приемане на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК и дадените в т. 10 от същото разяснения намират ли приложение по отношение последиците на давността по това принудително изпълнение и настъпилата перемпция по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК?

Определение №81/10.02.2020 по дело №4334/2019

Допустимо ли е пасивната процесуална легитимация по иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество да се определи от позоваването в исковата молба на разпоредбите на чл. 64 ЗОПДНПИ /отм./, чл. 65 ЗОПДНПИ /отм./ и чл. 66 ЗОПДНПИ /отм./ и при изложение на обстоятелствата, от които произтичат правата на държавата срещу там посочените лица?

Определение №59/30.01.2020 по дело №4135/2019

За пасивната процесуална легитимация по иск за вреди от законодателна дейност на Народното събрание, изразяваща се в приемане на противоконституционна норма и в бездействие при изпълнение на задължението по чл. 22, ал. 4 ЗКС за уреждане на правните последици от тази норма.