Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, т. е. да е включен в предмета на спора и да е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело. Изложените от касатора съображения са по съществото на правния спор, а не във връзка с наличието или липсата на процесуални предпоставки за съществуването и упражняването на правото на иск. Ето защо, въпросът за реда, по който може да се оспорят правата в акт за държавна собственост, е изцяло неотносим, а обжалваното решение не следва да бъде допуснато до касация.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за приложението на чл. 165, ал. 2 и чл. 172 ГПК. Отделно се твърди, че е налице приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса, допустимо ли е изявления в различни документи да се приемат за начало на писмено доказателство и основание за изслушване на свидетелски показания за разкриване симулативност на сделката.