съдия Ерик Василев

Avatar
62 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №92/16.06.2020 по дело №421/2020

За значението на писмената форма за валидността на трудовия договор и на последващите промени на неговото съдържание в резултата на писмените волеизявления на страните и конклудентните им действия, който очевидно обуславя правилността на решението?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №85/08.06.2020 по дело №3317/2019

Kога е налице промяна в обстоятелствата, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца?

Определение №404/22.05.2020 по дело №978/2020

От кой момент започва да тече двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл.194, ал.1 КТ?

Определение №403/22.05.2020 по дело №960/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички относими и допустими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?

Определение №338/12.05.2020 по дело №169/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички относими и допустими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?