Съдии Актове, докладвани от съдия Ерик Василев

съдия Ерик Василев

Avatar
69 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №204/26.10.2020 по дело №4605/2019

За критериите, при които се определя справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл.52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл.4 ЗОДОВ.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №206/26.10.2020 по дело №978/2020

От кой момент започва да тече двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 194, ал. 1 КТ?

Определение №608/21.10.2020 по дело №1936/2020

За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №171/15.10.2020 по дело №171/2020

При сключен трудов договор и договор за обучение по чл. 234, ал. 1 КТ, работникът или служителят дължи ли връщане на направените за сметка на работодателя разходи за обучение, ако не изпълни поетото задължение да остане на работа при този работодател за уговорения срок по договора?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №169/15.10.2020 по дело №4423/2019

Длъжен ли е въззивният съд да разгледа и обсъди всички доводи и възражения на страните, при твърдения за забава на кредитора поради неоказано съдействие за изпълнение на задълженията?