Съдии Актове, докладвани от съдия Емил Томов

съдия Емил Томов

Avatar
168 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №89/27.10.2020 по дело №1694/2019

За задължението на съда да мотивира преценка за отхвърляне заключение на вещи лица с посочване на причините поради които не възприема заключението, за необходимостта оценката на заключението на вещо лице да се мотивира от съда, като се разграничават медицински от немедицински критерии при обосноваване на изводи , за задължението на съда да обсъди доводите на страните и доказателствата в тяхната съвкупност.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №88/09.10.2020 по дело №1487/2019

За съотнасянето на сумите, представляващи обезщетение за пропусната полза за собственика на имот, съизмерима с добив, за различни периоди от време, към претендирана за последващ период парична сума представляваща самите добиви, ако е налице съвпадение на начина на определяне размера на същите.

Определение №497/28.05.2020 по дело №340/2020

За кого е налице правен интерес от водене на отрицателен установителен иск срещу енергоразпределенително дружество – само за настоящия собственик на имота , за който е начислена електроенергия или и за предишни такива , в рамките на периода, за който е начислена претендираната от ответника електроенергия?

Решение №15/04.02.2020 по дело №1510/2019

За съдържането на понятието „справедливост” и критериите , които определят понятието справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди и за задължителната преценка от въззивният съд да на всички обстоятелства , които обуславят неимуществените вреди и са от значение за прилагане на принципа.цц

Решение №246/20.01.2020 по дело №4881/2018

За задължението на съда да обсъди и основе решението си на всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на иска факти, да обсъди доводите и възраженията на страните и за задължението на въззивния съд да изложи мотиви във връзка с формирането на решаващата си воля за изхода на делото.