съдия Елса Ташева

112 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 343 от 16.02.2012 г. по гр. д. № 171 / 2011 г.

Относно противоречие с разясненията, дадени в т. 19 на ТР № 1/2000 год. на ОСГК, относно съдържанието на мотивите на въззивната инстанция, която е съд по същество и е длъжна да разгледа самия материалноправен спор, като обсъди всички доказателства по реда на чл. 188, ал. 1 ГПК/отм./.
Решение

Решение № 344 от 13.02.2012 г. по гр. д. № 262 / 2011 г.

Относно конститутивното действие на решенията на общинските поземлени комисии по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ, както и на решенията по чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост върху земеделска земя в съществуващи или възстановими стари реални граници /каквото е решение № 152/08.12.1993 год. на ПК В./ или в нови реални граници с план за земеразделяне е разрешен от въззивния съд в противоречие с ТР № 1/1997 год. на ОСГК на ВКС на РБ.
Решение

Решение № 332 от 29.03.2012 г. по гр. д. № 597 / 2011 г.

Представлява ли унищожаването от съсобственик на един съсобствен недвижим имот/път за преминаване/, поради наличие на друг път за достъп действие, което пречи на останалите съсобственици да упражняват своето право и за възможността съсобственик да иска прекратяване на неоснователните действия на друг съсобственик, които му пречат да упражнява своето право?
Решение

Решение № 307 от 20.03.2012 г. по гр. д. № 284 / 2011 г.

Относно разпределение на доказателствената тежест от съда по реда на чл. 146, ал. 2 ГПК.
Решение

Решение № 352 от 12.12.2011 г. по гр. д. № 568/2010 г.

Относно определяне дяловете на сънаследници в хипотезата на чл. 8, ал. 3 ЗН при наследяване на еднокръвни и еднородни братя и сестри.