Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Евгений Стайков

съдия Евгений Стайков

33 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №74/03.02.2021 по дело №137/2021

За „допустимостта на иска по чл. 229 КЗ /отм./ в хипотезата, при която застрахованият по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите, не е удовлетворил увреденото лице.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №98/28.10.2020 по дело №2214/2019

Какви акции придобива всеки един от наследниците при наследяване на налични поименни акции – реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял, или идеална част от всяка акция съобразно наследствения му дял?
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №330/25.08.2020 по дело №1205/2020

Искането за привличане на нов ответник, наред с първоначалните, е способ да се предизвика последващо субективно съединяване на искове, допустимо при кумулирано прилагане за изискванията за изменение на иска и другарството в процеса. В практиката на ВКС се приема, че определението, с което е отказано привличането, няма преграждащ характер, тъй като не препятства възможността претенцията срещу лицето, което се иска да бъде конституирано в производството, да бъде заявена за самостоятелно разглеждане в друго производство.

Определение №296/30.07.2020 по дело №1168/2020

Какви са последиците от спиране на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ за производството по несъстоятелност по отношение на исковете по чл. 694 ТЗ и развитието на производството по тях?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №90/02.07.2020 по дело №2392/2019

Представлява ли признак на обективна и трайна невъзможност за изпълнение на паричните задължения онова спиране на плащанията, което се дължи на съзнателни, волеви действия на търговеца, представляващи обективиране на юридически възражения срещу вземанията, по които е проведен исков процес?