Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Емил Марков

съдия Емил Марков

Avatar
149 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за недопускане

Определение №516/06.10.2020 по дело №111/2018

1./ „Притежава ли ищецът качеството кредитор по см. на чл. 135 ЗЗД, ако не представи доказателства дали вземането, с което се легитимира, е било предявено в срока по чл. 685 ТЗ или чл. 688, ал. 1 ТЗ пред съответния окръжен съд по чл. 613 ТЗ?”; 2./ „Следва ли съдът да уважи предявения иск по чл. 135 ЗЗД, ако ищецът не би могъл да реализира правата си поради погасяване на неговото вземане?”; 3./ „Към кой момент следва съдът да прецени съществуването на качеството кредитор при предявен иск по чл. 135 ЗЗД?”; 4./ „За задължението на съда да обсъди всички доказателства и факти по делото”; 5./ „При положение, че са въведени правопогасяващи възражения, основани на новонастъпили обстоятелства, дължи ли съдът да се произнесе по тях?“

Определение №505/23.09.2020 по дело №2242/2019

Постановлението на прокуратурата, с което е прекратено наказателното преследване поради това, че обвиняемият е счетен за невиновен да е извършил престъпното деяние, не е задължително за гражданския съд, който се произнася по гражданските последици от това деяние. Съгласно чл. 300 ГПК само влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Приравнено по значение на влязла в сила присъда /по см. на чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПК/ е и решението по чл. 78а НК с което наказателният съд освобождава подсъдимия от наказателна отговорност и му налага административно наказание. А според чл. 383, ал. 1 НПК: „Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда“.

Определение №249/03.08.2020 по дело №2599/2019

Следва ли да бъде формулирано изрично искане от ищеца по обратния иск в петитума на същия за присъждане в производството по него на направените разноски при разглеждането на главния иск, които са останали за негова сметка поради пълното уважаване на главния иск?

Определение №105/22.06.2020 по дело №86/2020

При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече 6-месечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №6/17.06.2020 по дело №2174/2016

1. Необходимо ли е ищецът изрично да е поискал от съда да признае за установено съществуването на вземанията му по договора за кредит за вноски с настъпил падеж към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, които вноски са детайлно посочени в извлечение от счетоводните книги, като част от общото вземане или въззивният съд следва да ги признае за установени и без изрично искане /имайки предвид, че САС е постановил, че вземането съществува в размер и по основание така, както е заявено пред заповедния съд/?
2. Следва ли въззивният съд по иск с правно основание по чл. 422 ГПК - във вр. чл. 415 ГПК да признае за установено съществуването на вземане на ищеца по договор за банков кредит по отношение на вноските по кредита и другите акцесорни вземания с настъпил падеж към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и включени в представеното извлечение от счетоводните книги, ако за първи път такова изрично искане е направено от ищеца в хода по същество пред първата инстанция?
3. Ако е необходимо изрично искане по т. 1, кой е крайният момент, до който ищецът трябва да го упражни – при подаване на заявлението по чл. 417 ГПК, при депозиране на исковата молба по чл. 422 ГПК, в първото заседание за разглеждане на делото, до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, при устните състезания в първата инстанция?
4. Представлява ли изменение на основанието на иска по чл. 422 ГПК установяване на съществуването на вноски и други акцесорни вземания с настъпил падеж по договор за банков кредит (посочени в извлечението от счетоводни книги при подаване на заявлението по чл. 417 ГПК), представляващи част от общото вземане, предмет на установителния иск с оглед постановките на т. 11, б. „б” от ТР № 4/18.VІ.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 4/2013 г.?