съдия Емил Марков

154 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №21/08.01.2021 по дело №3069/2018

При наличието на клауза в Договор за банков кредит за момента/датата на уведомяване за настъпване на предсрочна му изискуемост, а и след като правото на банката за това не е било упражнено в срок от 5 /пет/ години, т.е. в пределите на общата погасителна давност по чл. 110 ЗЗД, настъпва ли погасителен ефект при неспазването на уговорения момент/дата на уведомяване и кой е моментът, от който погасителната давност започва да тече?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №5/02.12.2020 по дело №1339/2018

Решението по уважен частичен иск за парично вземане се ползва със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното субективно материално право при предявен в друг исков процес иск за защита на вземане за разликата до пълния размер на паричното вземане, произтичащо от същото право. Съответно не е налице процесуална пречка по смисъла на чл. 126 ГПК за допустимост на последващия частичен иск, когато между същите страни, на същото основание и за същото вземане е предявен частичен иск, по който по-рано заведеното дело е висящо, ако предявените частични искове се отнасят до различни части от вземането.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №63/01.12.2020 по дело №166/2019

При връщане на дадено при начална липса на основание в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД, от кой момент се дължи обезщетение за забава?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №65/30.11.2020 по дело №397/2019

Дали при условията на чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗЮЛНЦ - във вр. чл. 22, ал. 4 ЗЮЛНЦ, относно начина за установяване на прекратено членствено правоотношение, е достатъчно в Устава на Сдружението, което всеки негов член е приел да спазва, да се предвиди, че при неплащане на членски внос за годината, членовете се считат за самоизключили се, с което отпада и членството им?

Определение №332/16.10.2020 по дело №1773/2020

Дали при влязъл в сила отказ на съда да освободи страната от плащане на такси и разноски по делото, тя може да подаде нова молба - било до същия съд или до по-горна инстанция, ако е налице промяна в размера на доходите ѝ, както и на тези на членовете на семейството ѝ?