Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали при насочване на публикация срещу обществено известно лице, по отношение на което обективно са завишени изискванията за почтеност, следва да се приеме, че естествено и логично е мненията или квалификациите за лицето да засегнат в по-голяма степен личния му живот, с оглед на което да се извърши преценката на създадените неудобства и притеснения.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При нормативно установена забрана за строителство и разполагане на трайни насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м. от двете страни на водопровода, мерено по оста му, необходимо ли е ищецът да доказва, че неспазването й води до пречки пред упражняване на сервитутното право?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

– дали при постъпване на уточняваща молба, с която не са отстранени всички нередовности, съдът следва изрично да укаже това на ищеца, не е определящ за изхода на спора. В случая и за самия ищец е било ясно, че с молбата от 02.08.2022г. не отстранява посочените от съда недостатъци – той е поискал снабдяване с редица удостоверения, посредством, които да уточни кои са ответниците, кои са спорните имоти, а това са все индивидуализиращи белези на спорното право. Затова не е било нужно съдът да му дава нови разяснения.