Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Емилия Донкова

съдия Емилия Донкова

Avatar
34 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №120/13.07.2020 по дело №1332/2020

Има ли ипотекарният кредитор, който не е участвал в производството по чл. 108 ЗС, правен интерес от предявяване на иска за установяване по реда на чл. 270, ал. 1 ГПК на нищожност на съдебното решение, постановено в производството по чл. 108 ЗС, с което е признато правото на собственост на трето лице върху недвижим имот, който е бил ипотекиран от кредитополучателя, който към момента на учредяване на ипотеката е бил собственик на имота и с което същият кредитополучател е осъден да предаде недвижимия имот на това трето лице?
Има ли ипотекарния кредитор, който не е участвал в производството по чл. 108 ЗС, правен интерес от предявяване на иска за установяване на обстоятелството, че ипотекарният кредитор (който е учредил ипотеката върху собствен имот, който след това е реституиран на трето лице, което го е осъдило да му върне собствеността и владението) е собственик на целия ипотекиран имот, защото третото лице не е собственик поради нищожност на решението на ОСЗ и на решението на съда по чл. 108 ЗС и от предявяването на иск, за да бъде принудено третото лице да върне собствеността и владението върху реституирания с нищожно решение имот?

Определение №121/13.07.2020 по дело №1506/2020

Дали е налице правен интерес от предявяването на иск за собственост като средство за защита на правомощието владение на собственика и срещу принудителното изпълнение на съдебното решение по чл. 76 ЗС?

Определение №122/13.07.2020 по дело №1644/2020

Допустимо ли е страна в процеса да извърши отказ от иска, преди да бъде установено от съда, че тя е носител на правото на иск, упражнено от първоначалния ищец, без в процеса да е установена наследствената трансформация по чл. 120 ГПК /отм./, предвид повдигнатия в процеса спор от наследниците на починалия ищец?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №41/09.07.2020 по дело №1607/2019

1. Необходим ли е изричен акт или придобиването е по силата на закона, в хипотезата на чл. 2, ал. 4 ЗДС, когато имотът е бил предоставен от държавата по надлежния ред на юридическо лице с нестопанска цел за стопанисване и управление и изключен ли е този имот от обхвата на държавната собственост?
2. Може ли въззивният съд да приеме за недоказан факт, който първоинстанционният съд е обявил за ненуждаещ се от доказване в доклада по делото, без да уведоми страните, че този факт се включва в предмета на доказване?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №53/03.07.2020 по дело №1605/2019

Необходимо ли е за придобиването по давност да се демонстрира промяна в намерението, с което се упражнява фактическата власт, спрямо собственика; дали с извършването на действия по поддържане и ремонтиране на имота може да се обективира промяната в намерението?