съдия Емилия Донкова

Avatar
30 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №53/03.07.2020 по дело №1605/2019

Необходимо ли е за придобиването по давност да се демонстрира промяна в намерението, с което се упражнява фактическата власт, спрямо собственика; дали с извършването на действия по поддържане и ремонтиране на имота може да се обективира промяната в намерението?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №54/03.07.2020 по дело №2674/2019

1. Следва ли въззивният съд при разпределение на тежестта на доказване да вземе предвид въведените от ответника възражения, като даде изрични указания по същите за ангажиране на съответни доказателства?
2. Как следва да се установи идентичността между два недвижими имота, в различен период от време и достатъчно ли е да бъде приета за доказана такава идентичност с наличието на съвпадение между две граници?
3. Подлежи ли на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ земеделски имот, чиято собственост е отнета или същият е одържавен.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №25/02.07.2020 по дело №2976/2019

Mоже ли въззивният съд да основе решението си на заключение на вещо лице, своевременно оспорено по делото, без експертното заключение да е било преценено от съда във връзка с другите доказателства по делото, както изисква разпоредбата на чл. 202 ГПК?
Kогато за установяване на идентичност на имоти са необходими специални знания и е допуснато изслушване на съдебно-техническа експертиза, необходимо ли е експертът да вземе предвид документите за собственост на страните и строителните книжа, а не само да се запознае с данните в кадастралната карта?
Mоже ли да се обоснове извод за идентичност на два обекта само въз основа на белезите площ и местонахождение, без да се изследват техните граници и предназначение?

Определение №354/30.06.2020 по дело №905/2020

За преценка на допустимостта на въззивното предвид съмнение за произнасяне по непредявен иск.

Определение №347/26.06.2020 по дело №4611/2019

Дали заплащането на данъци за целия имот и на разходите за неговото ползване следва да бъде от единствено и решаващо значение при преценката за приложението на чл. 79 ЗС?