Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Елеонора Чаначева

съдия Елеонора Чаначева

Avatar
113 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №402/22.10.2020 по дело №1068/2020

Има ли хирографарен кредитор правен интерес от установяване на несъществуване на вземане на привиден заложен кредитор спрямо неговия длъжник?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №54/21.07.2020 по дело №215/2019

Представляват ли счетоводните книги и записванията в тях доказателство за страната, която ги е водила?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №53/03.07.2020 по дело №1311/2019

Относно обстоятелствата, които следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №37/01.07.2020 по дело №979/2019

Oтносно съпричиняването на вредоносния резултат, с оглед предпоставките за приравняване на приноса на деликвента с този на пострадалата, изведено от наличие на причинна връзка между конкретните увреждания и фактическата възможност за получаването им, съобразно нарушените правила на ЗДвП.
Решение

Решение №2/12.03.2020 по дело №1429/2019

Наличието на наследници по закон изключва приложението на чл.11 ЗН, който като условие за действието му, въвежда изискване лицето да няма наследници по закон, респективно всичките наследници по закон да са се отказали от наследството. Следователно, първостепенният съд неправомерно, без да изчерпи редът на наследниците по закон е конституирал като ответник в производството по несъстоятелност на едноличния търговец, държавата. Т.е. решението е постановено спрямо субект, който не е пасивно процесуално легитимиран да поеме наследството на едноличния търговец и съответно по отношение на него постановеният акт е недопустим.