съдия Елеонора Чаначева

Avatar
106 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение №2/12.03.2020 по дело №1429/2019

Наличието на наследници по закон изключва приложението на чл.11 ЗН, който като условие за действието му, въвежда изискване лицето да няма наследници по закон, респективно всичките наследници по закон да са се отказали от наследството. Следователно, първостепенният съд неправомерно, без да изчерпи редът на наследниците по закон е конституирал като ответник в производството по несъстоятелност на едноличния търговец, държавата. Т.е. решението е постановено спрямо субект, който не е пасивно процесуално легитимиран да поеме наследството на едноличния търговец и съответно по отношение на него постановеният акт е недопустим.

Решение №1/04.03.2020 по дело №512/2019

Относно обстоятелствата, които следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №115/21.02.2020 по дело №2595/2018

Допустимо ли е, предвид специалната регламентация на състоянието на банкова неплатежоспособност, предпоставките за установяването й и специалната уредба на производството по несъстоятелност на банка – в ЗКИ и ЗБН - „знание за неплатежоспособност” по смисъла на чл.59, ал.3 ЗБН, да се обоснове със знание на решението на УС на БНБ за поставяне на съответната банка под специален надзор”?

Определение №87/21.02.2020 по дело №2870/2019

Дали особената местна подсъдност по чл. 115 ГПК, ал. 1 и 2 се прилага по отношение на всички искове по КЗ или само във връзка с иск от увредено лице срещу застрахователя на деликвента?

Решение №148/13.02.2020 по дело №775/2017

За възможността на кредитора да проведе иск по чл.135 ЗЗД по отношение увреждащите действия на поръчителя.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО