loader image
Страницата се зарежда...

съдия Елеонора Чаначева

Avatar photo
146 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли вземания за законна лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД върху обезпечено с ипотека лихвоносно главно вземане, възникнали след датата на решението по откриване на производство по несъстоятелност, да бъдат приети с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ в производството по несъстоятелност? (По касационна жалба на „Обединена българска банка „АД)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Относно допустимостта на исковите производства по чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН. (По предявените от синдиците на КТБ/н/ срещу физически лица искове, с правно основание чл.60а, ал. 1, т. 1 ЗБН, предл.1-во с оглед искане за връщане в масата на несъстоятелността на КТБ/н/ на имущество, преминало в патримониума на ответниците, като първоначално това имущество е съставлявало предоставени от банката средства на „Евробилд 2003" ЕООД)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Допуснатите аритметични грешки при изчисляване на общата сборна цена на претендираните периодични вземания може ли да бъде отстранена от съдебния състав по реда на чл. 247 ГПК? (По производство по реда на чл. 247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното от него въззивно решение)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Фактически невярно ли е приетото от състава, че липсва възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение? (По искане на ЗД „Бул Инс“ АД срещу физическо лице за присъждане на съдебно-деловодни разноски за техническа експертиза и за адвокатско възнаграждение)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За проверка на вероятната допустимост на въззивното решение, с оглед необходимост от тълкуване на разпоредбата на пар. 8 ПЗР ЗИД ЗМГО /отм./., вр. пар. 5 ПЗР ЗИД ЗМГО /отм./.

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!