съдия Драгомир Драгнев

Avatar
91 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 405 от 25.10.2019 г. по гр. д. № 664/2019 г.

Следва ли задължението на държавите членки, предвидено в чл.3, параграф 3, буква „а“ от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, за създаване на схеми за подпомагане за постигане на целите по параграфи първи и втори на същия член, както и свободата на стопанска инициатива по чл. 16 от Хартата на основните права на ЕС и принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания, да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като тази в главното производство, с която се налага допълнителна такса за производство на енергия от възобновяеми източници?

Определение №676/15.10.2019 по дело №1222/2019

Дали след изплащането на пълния размер от всяка вноска по договор за кредит платилият длъжник има право да търси при условията на регрес от другия солидарно задължен кредитополучател половината от сумата, или това право възниква едва след погасяването на частта на платилия длъжник от цялото вземане?

Решение №178/11.10.2019 по дело №3672/2018

1. Обхваща ли отговорността на беърбоут чартьора пред трети лица, установена с разпоредбата на чл. 199з КТК, отговорност за вреди на членове на екипажа, произтичащи от неизплатени трудови възнаграждения за службата им на кораба?
2. Допустимо ли е чуждестранно юридическо лице да бъде наемател, респективно пренаемател по договор за беърбоут чартър на кораб, плаващ под български флаг?

Решение №179/08.10.2019 по дело №4275/2018

1. Обхваща ли отговорността на беърбоут чартьора пред трети лица, установена с разпоредбата на чл. 199з КТК, отговорност за вреди на членове на екипажа, произтичащи от неизплатени трудови възнаграждения за службата им на кораба?
2. Допустимо ли е чуждестранно юридическо лице да бъде наемател, респективно пренаемател по договор за беърбоут чартър на кораб, плаващ под български флаг?
Определение

Определение №395/27.09.2019 по дело №3016/2019

Въззивното определение в частта, с която са възприети и инкорпорирани мотивите на първоинстанционния съд, представлява погрешно отъждествяване на материалноправната с процесуалноправната легитимация на страните. Това неправилно прилагане на процесуалния закон е видно от съдържанието на самото определение, тъй като в него не е посочена нито една процесуална разпоредба, предвиждаща конкретна процесуална пречка за развитие на производството в случая. Цитирани са единствено материалноправни разпоредби на ЗОДОВ, които могат да се приложат само при разрешаване на спора по същество. Така съдът превратно е изтълкувал процесуалните норми, уреждащи възможността за прекратяване на делото, в противоречие с техния действителен смисъл /contra legem/ и е допуснал явно и съществено нарушение на задължението си по чл.2 от ГПК да разреши всяка подадена молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. Ето защо определението следва да бъде допуснато до касационно обжалване поради очевидната му неправилност.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО