съдия Драгомир Драгнев

138 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №80/01.04.2021 по дело №2583/2020

За задълженията на въззивния съд при констатиране нередовност на исковата молба.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №79/01.04.2021 по дело №2373/2020

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея поради записването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД? От правно значение ли са в този случай причините, довели до измерване на част от потребената от абоната електрическа енергия в скрит регистър на електромера, както и периодът на това измерване, след като записът на показания в този регистър е безспорно установен?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №268/25.03.2021 по дело №1030/2020

Следва ли да е налице съответствие между действителния принос на пострадалия за настъпването на трудовата злополука, при допусната груба небрежност по смисъла на чл. 201, ал. 2 от КТ, и определения от съда процент на съпричиняване на вредоносния резултат?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №18/24.03.2021 по дело №418/2020

Как следва да се преценява субективния елемент от придобивната давност при наличието на фактически и правни действия, с които дадено лице (в случая член-кооператор в ЖСК) явно декларира и демонстрира, че по отношение на ЖСК същият е собственик на имота, който му е разпределен със съответния разделителен протокол по решение на ЖСК?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №50/17.03.2021 по дело №1845/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
Дали след отмяната на чл. 1 до чл. 47 и чл. 52 до чл. 56 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017 г., постановено по адм. д. № 2385/ 2016 г. от петчленен състав на ВАС, могат да се прилагат разпоредбите на чл. 48 до чл. 51 ПИКЕЕ включително?