Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Драгомир Драгнев

съдия Драгомир Драгнев

126 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №207/06.01.2021 по дело №4662/2019

Представлява ли приложимо право нормата на чл.35а от ЗЕВИ за периода от 1.1.2014 г. до 9.8.2014 г. преди да бъде обявена за противоконституционна с решение № 13/31.07.2014 г. по к.д.№ 1/2014 г. на КС, в сила считано от 10.08.2014 г. и удържаната въз основа на нея такса за периода 1.1.2014 г. до 9.8.2014 г. събрана ли е на годно правно основание или е събрана без основание?
Може ли гражданският съд на основание чл.5 КРБ, ал.1 и ал.2 да откаже да приложи чл.35а от ЗЕВИ, който е влязъл в сила на 1.1.2014 г. и е бил задължителен до 10.08.2014 г.?
Представляват ли приложимо право и пораждат ли правно действие разпоредбите на чл.35а ЗЕВИ - чл. 35в ЗЕВИ и чл.73 от ЗЕВИ от момента на влизането им в сила до момента на обявяването им за противоконституционни с влязло в сила решение на Конституционния съд и запазва ли се действието на извършеното въз основа на нормите на ЗЕВИ в този период, или следва да се приеме, че извършеното е при начална липса на основание?
Извършено ли е въз основа на съществуващо и годно правно основание удържането и събирането на държавна такса по реда на чл.35а ЗЕВИ - чл.35в от ЗЕВИ за периода преди тези разпоредби да бъдат обявени за противоконституционни с решението на Конституционния съд?
Представляват ли приложимо право и запазва ли се правното действие на разпоредбите на чл.35а ЗЕВИ - чл. 35в от ЗЕВИ и чл.73 от ЗЕВИ от влизането им в сила до обявяването им за противоконституционни?
Влизането в сила на решението на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност на закон, има ли за правна последица суспендиране или отмяна на действието на този закон с обратна сила, което да е равнозначно на начална липса на основание по смисъла на първия състав на чл.55, ал.1 от ЗЗД?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №194/03.12.2020 по дело №3902/2019

Дали при въведена по делото и установена каузална сделка във връзка със запис на заповед съдът може да постанови своето решение, отчитайки само нередовността на менителничния ефект, когато е доказана действителността на сключената каузална сделка, за обезпечаване на която служи записът на заповед?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №195/03.12.2020 по дело №248/2020

При определяне на обезщетението за неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство следва ли да бъде взето предвид обезщетението, присъдено заради друго наказателно производство?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №196/03.12.2020 по дело №594/2020

Дали притежаването на по-високо образование от участник в подбора по чл. 329 КТ, което няма конкретна връзка със заеманата длъжност и не може да се използва в изпълняваната работа, следва да се взема предвид при оценяването, когато се извършва подбор и може ли само наличието на такова образование да обоснове извод за по-висока квалификация, без съдът да е обсъдил относимостта му към квалификационните изисквания за заемане на длъжността и конкретните и трудови функции?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №172/13.11.2020 по дело №2993/2019

За определяне на неимуществените вреди след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта.