Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно задължение на въззивния съд да се произнесе точно по спорния предмет и да обсъди всички доводи и възражения на страните, относими към този предмет. (По иск за разваляне на нарушена спогодба, сключена при прекратяване на трудово правоотношение)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При сключване на договор за цесия на правата на купувач по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот следва ли правото по чл. 19, ал. 3 ЗЗД да бъде изрично описано в договора за цесия като самостоятелно право, за да бъде прехвърлено и за да бъде третото лице-цесионер процесуално легитимирано да води иск по реда на чл. 362 ГПК и сл. срещу предварителния продавач?

2. Какво право на вземане се прехвърля при замяна на страна по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот чрез цесия между предварителния купувач и третото лице-цесионер и потестативното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД част ли е от съдържанието на това вземане в този случай?