съдия Десислава Попколева

29 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №47/10.06.2021 по дело №1696/2020

Включва ли фактическия състав на материалното право на обезщетение на военнослужещия по чл. 233, ал. 5 ЗОВСРБ подаването на заявление до работодателя и съответно – направен от него отказ за изплащане на обезщетение?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №46/31.05.2021 по дело №1561/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и на всички събрани доказателства?

Определение №437/31.05.2021 по дело №785/2021

Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето на документа в заверен препис насрещната страна е направила доказателствени искания?

Определение №355/29.04.2021 по дело №142/2021

При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта ел.енергия, възниква ли за доставчика вземане за продажната цена за разликата между измереното и реално доставеното количеството ел.енергия, след изменението на ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. и при действието само на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г. и имат ли правно значение в този случай конкретните причини, довели до измерване на част от потребената ел.енергия в скрит регистър, както и периодът на това измерване, след като записът на показания в скрития регистър е безспорно установен?
Определение за недопускане

Определение №334/22.04.2021 по дело №3962/2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 334 София,22.04.2021 год. Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди двадесет и първа година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева ЧЛЕНОВЕ:Василка Илиева Десислава Попколева като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 3962...