Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Димитър Димитров

съдия Димитър Димитров

Avatar
67 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №90/15.09.2020 по дело №3937/2019

За задължението на въззивния съд да определи вярната правна квалификация на предявения иск.
За съотношението между субсидиарността на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД и възможността с друг иск да бъдат защитени различни материални субективни права.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №97/15.09.2020 по дело №2479/2019

За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи на страните и доказателствата по делото и за това допустимо ли е въззивният съд да се произнася по пороци, които не са били въведени във въззивната жалба, да уточнява служебно съдържанието на същата и излизайки извън посоченото в нея да изгражда крайния си извод?

Определение №208/21.07.2020 по дело №4485/2019

Предлага на Общото събрание на гражданката и търговската колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по въпроса: когато в исковата молба пострадалият от деликт, претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на определена сума, без да признава съпричиняване от своя страна, обвързан ли е съдът да приеме, че справедливото обезщетение за всички вреди е в рамките на претендираната сума, след което да намали обезщетението според установеното съпричиняване или е обвързан да приеме, че справедливото обезщетение, след намаляването му според установеното съпричиняване е в рамките на претендираната сума.

Определение №533/15.07.2020 по дело №1030/2020

Следва ли да е налице съответствие между действителния принос на пострадалия за настъпването на трудовата злополука, при допусната груба небрежност по смисъла на чл. 201, ал. 2 от КТ, и определения от съда процент на съпричиняване на вредоносния резултат?

Определение №502/01.07.2020 по дело №211/2020

Допустимо ли е уговаряне в трудов договор, като място на работа всички филиали (обекти) на предприятието на дружеството работодател и за това при определяне на мястото на работа на основание чл. 66, ал. 3 от КТ - в зависимост от характера на работата, следва ли да се извеждат конкретни географски обособени (райони) или е допустимо да се достигне до извода, че място на работа на работника или служителя е цялото предприятие на дружеството работодател?