Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Диана Хитова

съдия Диана Хитова

съдия Диана Хитова
59 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 123 от 04.10.2018 г. по гр. д. № 716/2018 г.

Включват ли се в обезщетението за имуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ при повдигнато незаконно обвинение срещу държавен служител средствата за допълнително материално стимулиране, изплащани към трудовото възнаграждение през периода на отстраняването му от длъжност?

Кой е началният момент на забавата и съответно на дължимостта на законната лихва върху сумата по обезщетението по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3, предл. второ ЗОДОВ?
Определение

Определение № 608 от 25.07.2018 г. по гр. д. № 657/2018 г.

За преценката на признанието на неизгоден за страната факт, може ли съдът да основе решението си само на признанието и да игнорира останалите доказателства, длъжен ли е съдът да обсъди всички обстоятелства и събрани по делото доказателства и да отговори на всички доводи и възражения на страните, може ли да основе изводите си само на избрани доказателства.
Решение

Решение № 29 от 02.04.2018 г. по гр. д. № 2155/2017 г.

При уреждане статута на народните представители ПОДНС съдържа ли забрана за прекратяване на трудовото правоотношение на народния представител / с държавните и общинските учреждения или предприятия, търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетните организации/ за времето, през което изпълнява тази длъжност; нормите на ПОДНС, които разпореждат запазване на трудовото правоотношение на народните представители специални ли са по отношение на КТ, касаещи същото правоотношение?
Определение

Определение № 333 от 10.10.2017 г. по гр. д. № 970/2017 г.

Ако при сключване на трудов договор работникът не отговаря на въведените от работодателя образователни и квалификационни изисквания за заемане на определена длъжност и работодателят знае това, но въпреки това го назначава на работа, а впоследствие го уволнява на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, налице ли е основание за признаване на уволнението за незаконно?
Решение

Решение № 100 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 4131/2016 г.

Допустимо ли е да се установява в отношенията между бивши съпрузи дали придобитото от съпруга- едноличен търговец е в резултат на неговата търговска дейност, в хипотезата на собственост на едноличния търговец върху земята, при въведено от другия съпруг възражение за общност на придобиването на изградената върху нея сграда?