съдия Бранислава Павлова

254 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №183/28.04.2021 по дело №541/2021

Винаги ли установена фактическа власт върху чужд имот следва да се квалифицира като владение и може ли разписка за платена продажна цена да обуслови предаване на владение?

Определение №187/28.04.2021 по дело №4044/2020

За съдържанието на мотивите на въззивния съд и за задължението му да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните.

Определение №147/09.04.2021 по дело №3632/2020

Има ли процесуална легитимация държавно ведомство, на което е предоставено оперативно управление на държавен имот по реда на НДИ /отм./, да предяви иск за признаване на правото на собственост на държавата като се позове освен на предоставено право на ползване, и на придобивна давност, когато липсват документи, установяващи точното местоположение на имота, но ведомството го владее от момента на предоставянето, застроило го е и липсва противопоставяне на трети лица и държавата повече от 50 години, а самата държава участва в исковия процес по повод собствеността на предоставения имот като трето лице – помагач и поддържа становището за придобивна давност?

Определение №81/08.03.2021 по дело №3370/2020

Достатъчно ли е приемане на решение за трансформиране на публична в частна общинска собственост на общинския съвет, за да се приеме за доказано, че съществуваща улица е публична общинска собственост, при данни по делото, че част от тази улица е продадена като прилежащ обект, част от стопански двор?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №147/26.02.2021 по дело №206/2020

Налице ли е нищожност на договор на основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД поради противоречие със закона, когато при действието на ЗСГ /отм./ е придобит втори жилищен имот в нарушение на чл. 2, ал. 2 ЗСГ /отм./ и чл. 4, ал. 1 ЗСГ /отм./?