съдия Бранислава Павлова

Avatar
241 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №341/02.07.2020 по дело №206/2020

Налице ли е нищожност на договор на основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД поради противоречие със закона, когато при действието на ЗСГ /отм./ е придобит втори жилищен имот в нарушение на чл. 2, ал. 2 ЗСГ /отм./ и чл. 4, ал. 1 ЗСГ /отм./?

Определение №337/30.06.2020 по дело №4498/2019

Налице е съмнение за недопустимост на решението на въззивната инстанция, която е приела в решаващите правни мотиви, че релевантният момент за установяване на правата на ищеца е момента на одобряване на кадастралната карта / 2004г./ . Същевременно искът по чл. 54 ал.2 ЗКИР е предявен и разгледан от първоинстанционния съд за установяване на правата на ищеца към настоящия момент. Като последица от определения предмет на делото – установяване на собствеността към минал момент, въззивният съд не е разгледал, приемайки за ирелевантно, правоизключващото възражение на ответника-касатор , че е собственик на процесния имот към настоящия момент.

Определение №296/08.06.2020 по дело №4703/2019

От какви критерии се определя дали покривът на една сграда с няколко отделни входа е обща част на цялата сграда по смисъла на чл. 38 ЗС , зависи ли неговият статут от определянето на идеалните части, които всеки съсобственик притежава от общите части на сградата при възникване на етажната собственост и променя ли се статутът на покрива при последващо създаване на отделни етажни собствености в отделни входове?

Определение №216/05.05.2020 по дело №4436/2019

1.Нищожно ли е решението в полза на реституиран собственик, който е починал, но преди това лично е заявил имотите за възстановяване?
2.Нищожно ли е последващо решение на ПК, когато административният орган за пръв път се произнася по възстановяване на заявен земеделски имот?
Определение

Определение №94/06.03.2020 по дело №3440/2019

По какъв ред следва да се поправи пропускът на съда да отрази в диспозитива на влязло в сила решение участието на трето лице помагач - чрез допълване по чл. 250 ГПК или чрез отстраняване на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 ГПК?