съдия Албена Бонева

249 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №158/28.04.2021 по дело №1407/2021

Съгласно изричната разпоредба на чл. 631, ал. 1 изр. 2 ГПК не подлежи на обжалване определението, с което българският съд спира пред себе си висящо производство поради отправено запитване до Съда на Европейските общности относно тълкуването на разпоредба от правото на Европейския съюз или тълкуването и валидността на акт на органите на Европейския съюз, които са от значение за правилното решаване на делото. Правилото е специално спрямо общото по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Определението, с което съдебно производство се спира, безспорно е преграждащо и доколкото нещо друго изрично не е предвидено, подлежи на обжалване пред по-горната съдебна инстанция, но както стана ясно, за случая има изрична разпоредба, която изключва обжалването с частна жалба. Законодателят е приел, че преценката на съда, пред когото спорът е висящ, дали за правилното му решаване следва да приложи разпоредба от правото на ЕС или да съобрази акт на органите на ЕС, съответно те нуждаят ли се от тълкуване и от установяване валидността на акта, не подлежи на проверка по реда на чл. 274 ГПК. Ето защо е изключил изрично обжалването на акта на националния съд, с който отказва или отправя запитване по чл. 629 ГПК, съответно определението за спирането на производството до произнасянето на Съда на Европейските общности по преюдициално запитване. Казаното се отнася, както за случаите, когато съдът е спрял съдебно производство, защото сам е направил запитването, така и когато друг национален съд, като е приел, че решението на СЕС ще е от значение за правилното решаване на висящото пред него дело, е спрял същото.
Определение

Определение №126/22.04.2021 по дело №1405/2021

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 126 София, 22.04.2021 г. Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди двадесет и първа година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ ЛЮБКА АНДОНОВА като разгледа докладваното от съдия Албена Бонева гр. дело...

Определение №288/14.04.2021 по дело №4040/2020

За задълженията на въззивния съд по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и мотивиране на решението.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №48/30.03.2021 по дело №1215/2020

Наличието на основание за съкращаване на щата за заеманата от уволнения служител длъжност, пречка ли е трудовият договор с него да бъде прекратен по чл. 71 КТ и в този случай налице ли е заобикаляне на закона, щом работодателят, за да не извърши предварителна преценка на притежаваните умения на уволнения служител, съпоставими с тези на служителите, заемащи същата длъжност, се ползва направо от хипотезата на чл. 71 КТ, вместо от чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ?
Определение за недопускане

Определение №241/30.03.2021 по дело №3890/2020

За съпоставката между по чл. 67, ал. 3 КТ и чл. 119 КТ и изискванията към съгласието на работника/служителя в двете хипотези.