съдия Албена Бонева

Avatar
224 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №219/25.06.2020 по дело №721/2020

Как се определя правната квалификация на исканията, с които е сезиран съдът, кой я дава и при неясни искания (искови молби), какви указания дължи съдът, са от значение за постановения правен резултат?

Определение №489/24.06.2020 по дело №655/2020

Освобождава ли се от отговорност изпълнителят, ако възложителят е приел без забележки изпълнението и последният може ли, въпреки това, да има регресни претенции спрямо изпълнителя, основани на неточно изпълнение на възложената работа?
Усложненията, възникнали поради забавено или неадекватно медицинско лечение на увреждане от деликт и причинените от това имуществени и неимуществени вреди, намират ли се в пряка причинноследствена връзка с деликта, съответно за тях дължи ли се обезщетение от деликвента по чл. 45/49 ЗЗД?

Определение №186/11.06.2020 по дело №4126/2018

За характера на срока по чл. 27 ЗОПДНПИ /отм./

Определение №473/11.06.2020 по дело №1251/2020

След отмяна с решения на ВАС на нормативен акт в частта, регламентиращ възможността за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период (чл. 48, 49, 50, 51 от ПИКЕЕ), енергоснабдителното предприятие има ли възможност и по кой ред да извършва корекция в цената на доставената електроенергия и да претенедира доплащане?

Определение №425/02.06.2020 по дело №4129/2019

За задължението на съда да обсъди и вземе предвид всички обстоятелства, релевантни за определяне по справедливост размера на обезщетението за причинени неимуществени вреди.