loader image
Страницата се зарежда...

съдия Албена Бонева

Avatar photo
399 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

1) Поради какви причини е внесъл сигнал в МОСВ от 29.06.2021 г., чрез администрацията на президента, след като е бил наясно, че по повод негов сигнал от 10.03.2021 г. Агенцията за ядрено регулиране е издала констативен протокол от 19.04.2021 г. с крайно заключение, че не са установени нарушения, както и че по повод негов сигнал до АДФИ от 08.09.2020 г., препратен по компетентност на МОСВ и заведен в РИОСВ-Враца на 13.10.2020 г,. е съставен констативен протокол от 20.10.2020 г., като заключението е, че са спазени изискванията на Закона за управление на отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове; 2) Поради какви причини за посочените в сигнала обстоятелства не е регистрирал несъответствие в ИС ОЕД на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (вътрешна система за сигнали на работодателя) или не е подал анонимна бланка за регистриране на забележки/несъответствия в поставените за целта кутии в съответствие с установения вътрешен ред, преди да сигнализира държавни институции. Заповедта е връчена на служителя на 15.07.2021 г. С писмен отговор от следващия ден (16.07.2021 г.) А. заявил, че не е подавал сигнал до МОСВ, както и че не е установил/възприел обстоятелства, които да подлежат на регистрация в ИС ОЕД или анонимна бележка. С обжалваната в настоящото дело заповед №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]НК-13/26.07.2021 [/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г. на изпълнителния директор на дружеството на А. е наложено дисциплинарно наказание “уволнение на основание чл. 190, ал. 1, т. 4 КТ за това, че „умишлено е подал сигнал за извършени от работодателя нередности (неправилно третиране на радиоактивни отпадъци), за които нередности към момента на подаване на сигнала е знаел, че не са извършени, с което е злепоставил “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД пред съответните държавни институции (МОСВ, РИОСВ- Враца и Администрацията на Президента) и е злоупотребил с доверието на работодателя, тъй като трудовият договор се сключва с оглед личността на служителя, а работодателят се е доверил на неговата добросъвестност при изпълнение на задълженията (чл. 67, т. 1 Правилника за вътрешния трудов ред), както и за това, че умишлено е нарушил вътрешните технологични правила, посочени в други вътрешни актове на работодателя – “Правила за осигуряване на качеството. Управление на несъответствията, коригиращи и превантивни действия“ и “Инструкция по безопасност. Ред за докладване и анализ на събития от ниско ниво и почти събития в “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“, като не е спазил вътрешния ред за докладване на нередности, а директно е сигнализирал държавните институции, т. е. докладваните от него нередности са станали достояние на трети лица, с което е накърнил авторитета, престижа, доверието, оценката на другите за възможностите на работодателя да организира, ръководи и контролира трудовия процес, с което е нарушил трудовата дисциплина (нарушения по чл. 83, т. 6 ПВТР и чл. 187, ал. 1, т. 8 КТ), което представлява злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието.“ Заповедта е връчена на служителя на 27.07.2021 г.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните и изрични и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни, като твърди противоречие с решение №63/17.07.2015 г. на ВКС по т. д. №674/2014 г., II т. о.; ТР №1/2001 г., ОСГК на ВКС и решение №157/08.11.2011 г. на ВКС по т. д. №823/2010 г., II т. о.; следва ли премия, фактически заплащана ежемесечно, но изрично нерегламентирана в правилата за работна заплата в предприятието, вкл. в писмена форма, да се включва при изчисляване на обезщетението по чл. 225 КТ, като поддържа, че въпросът от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

при преценката за тежестта на наложеното дисциплинарно наказание по чл. 187, ал. 1, т. 10 КТ длъжен ли е съдът да изследва цялостното противоправно поведение на работника, както и съдържанието на дадените обяснения по чл. 193, ал. 1 КТ; кои са обстоятелствата, които трябва да прецени работодателят, съответно съдът, за да съобрази дали тежестта на наказанието съответства на тежестта на нарушението и има ли работодателят самостоятелност да преценява нарушението на вътрешните правила, по отношение на труда в предприятието, с оглед обективното и субективното отношение на служителя. Твърди, че разрешението на въззивния съд е в противоречие с решение №138 от 13.05.2018 г. на ВКС по гр. д. №5715/2013 г., IV г. о.; решение №109 от 13.08.2018 г. на ВКС по гр. д. №3323/2017 г., IV г. о; решение №694 от 17.11.2010 г. на ВКС по гр. д. №280/2009 г., IV г. о.; решение №447 от 13.09.2010 г. на ВКС по гр. д. №1052/2009 г., III г. о.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, касаторът поставя следните: кои притежавани или придобити универсални качества на личността или вътрешно присъщи признаци следва да се изведат като такива, характеризиращи признака “лично положение; допустимо ли е на основание отменени и влезли в сила съдебни решения, относно отмяна на прилагани спрямо определена личност налагани дисциплинарни наказания, съответно при отмяна на заповед за уволнение поради съкращаване на две инстанции /в момента висящо касационно дело №2760/2021 на ВКС, IV г. о./ и преценката на тези факти в съвкупност с останалите писмени и гласни доказателства по делото, да се изведе извод за тенденциозност и специално отношение на представителя на работодателя към личността (качеството “лично положение) на определен служител, което отношение да обосновава в пълна степен признака “лично положение; чия е доказателствената тежест в този случай – на работодателя или на лицето, търсещо защита по ЗЗДискр; следва ли в предния случай да се изследва въпросът относно законосъобразността на действията на работодателя по реда на ГПК, ако последният оспори твърденията на ищеца по ЗЗДискр, с които последният не е съгласен, или не; при какви условия и предпоставки конфликта (като понятие сблъсък на интереси и междуличностен конфликт) на работното място може да прерасне в неравнопоставено третиране на две или повече сравними лица при сравними сходни обстоятелства (пряка дискриминация) и при по неблагоприятно третиране на основание привидно неутрални разпоредби (непряка дискриминация).
Специалното ни предложение - Абонамент "Черен петък" - Ви очаква през следващите 7 дни!
Само за нови потребители! Побързайте и поръчайте преди:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!