Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

не са в съответствие със съображенията на въззивния съд и имуществото, предмет на искането на Комисията; не е налице очевидна неправилност на въззивното решение. Евентуално развива съображения за неоснователност на въззивната жалба. Във връзка с оплакването, че КПКОНПИ не дължи държавна такса при отхвърлена жалба счита, че то е също неоснователно; съдът присъжда такси и разноските по делото в зависимост от изхода на делото. П. Молят за присъждане на съдебноделоводни разноски за инстанцията.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

по см. чл. 280, ал. 1 ГПК, а позоваването на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК не е аргументирано, като в същото време няма причини да се приеме, че решението на апелативния съд е очевидно неправилно. В евентуалност са развити и съображения за неоснователност на касационната жалба. В. моли за присъждане на съдебноделоводните разноски за инстанцията.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За преценка допустимостта му по разгледаните искове за нищожност на дарението поради липса на воля, евентуално поради противоречие с добрите нрави, която проверка е във връзка със задължението на съда да квалифицира сам претенциите, с които е сезиран, съответно за относимата в случая правна квалификация към материалноправния спор.