Съдии Актове, докладвани от съдия Албена Бонева

съдия Албена Бонева

Avatar
234 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №634/23.10.2020 по дело №1372/2020

Кога и при какви условия гражданският съд следва да спре производството пред себе си, за да изчака произнасяне на наказателния съд? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Длъжен на съдът да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и следва ли съдът да обсъди всички доказателства в тяхната цялост и взаимосвързаност или да разглежда всяко доказателство само за себе си? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Определение №612/22.10.2020 по дело №1743/2020

При предявен иск с правно осн. чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД ищецът трябва ли да посочи конкретната правна норма или правен принцип, които са нарушени според него, при изложените в исковата молба правопораждащи факти? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Каква е правната характеристика на нотариалния акт като вид документ по отношение на волеизявленията на страните и, съответно, каква е неговата доказателствена сила по отношение на изявления на страните относно възмездния характер на сделката и размера на договорената цена, както и по отношение на декларирания в акта факт на плащане на цената, са от значение за постановения резултат по третият от евентуално съединените и разгледани искове – за нищожност на договора като симулативен, прикриващ дарение? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Определение №614/22.10.2020 по дело №1215/2020

Наличието на основание за съкращаване на щата за заеманата от уволнения служител длъжност, пречка ли е трудовият договор с него да бъде прекратен по чл. 71 ЗЗД и в този случай налице ли е заобикаляне на закона, щом работодателят, за да не извърши предварителна преценка на притежаваните умения на уволнения служител, съпоставими с тези на служителите, заемащи същата длъжност, се ползва направо от хипотезата на чл. 71 КТ, вместо от чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №146/07.10.2020 по дело №4129/2019

За задължението на съда да обсъди и вземе предвид всички обстоятелства, релевантни за определяне по справедливост размера на обезщетението за причинени неимуществени вреди.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №99/01.09.2020 по дело №4688/2019

Относно приложението на императивни материалноправни норми, каквито са тези за действителност на правните сделки, за преценка евентуална явна неправилност на въззивното решение по повод дадената от съдилищата правна квалификация на материалноправния спор.