Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Борис Илиев

съдия Борис Илиев

Avatar
154 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №593/13.10.2020 по дело №1457/2020

За задължението на съда, сезиран с иск за обезщетяване на вреди от нарушение на правото на Съюза извършено с влязло в сила решение на национална юрисдикция, да посочи коя правна норма от правото на съюза е очевидно нарушена и какъв е порокът на акта му, в който приложимата норма е неправилно приета.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №139/09.10.2020 по дело №873/2020

За критериите, въз основа на които се определя справедлив размер на обезщетение по чл.200 ал.1 КТ за неимуществени вреди от смърт при трудова злополука и явява ли се такъв критерий размерът на обезщетението, присъден с влезли в сила решения на трети лица, при сходни обстоятелства?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №138/07.10.2020 по дело №227/2020

Налице ли е неизпълнение на задължение по сключен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, ако приобретателят не е живял заедно с прехвърлителя и ако грижи за прехвърлителя след сключването на договора са полагали и други негови близки роднини?

Определение №567/01.10.2020 по дело №1486/2020

За задължението на въззивния съд да отстрани допуснато от първата инстанция нарушение, състоящо се в невъзприемане на експертно заключение относно наличие на синдром на родителско отчуждение без служебно да назначи нова експертиза и съставлява ли неизпълнението на това задължение на въззивната инстанция съществено процесуално нарушение.

Определение №253/06.07.2020 по дело №1439/2020

Търговско или гражданско е делото, образувано по спор за парично вземане, възникнало от договор за банков кредит, когато кредитополучателят е физическо лице – нетърговец?