съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков
415 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 181 от 11.03.2010 г. по гр. д. № 4032/2008 г.

За необходимостта в заповедта за уволнение да бъдат посочени изрично качествата, които липсват на работника, за да изпълнява трудовите си задължения.
Решение

Решение № 179 от 11.03.2010 г. по гр. д. № 3832/2008 г.

Кому подлежи на възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд: на незаличената кооперация, на членовете на заличената кооперация, на членовете на кооперацията, от която е отнета гората или на членовете на проеобразуваната кооперация, чийто е бил ревирът; който въпрос е разрешен в нарушение на практиката на Върховния касационен съд, разрешава се противоречиво от съдилищата и има значение за точното прилагане на закона и развитието на правото?
Решение

Решение № 180 от 23.02.2010 г. по гр. д. № 3884/2008 г.

За субективните и обективните предели на силата на пресъдено нещо на решенията по иска за сключване на окончателен договор, ревандикационния иск, иска за обявяване на недействителността на сделка по чл. 22, ал. 3 СК 1985 /отм./ и иска за делба.
Решение

Решение № 145 от 17.02.2010 г. по гр. д. № 3477/2008 г.

За възможността за доказване на правото на собственост с нотариален акт за завет при възстановяване на собствеността върху земеделска земя.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 2 от 27.12.2001 г. по гр. д. № 2/2001 г.

1. Придобитото в резултат на търговска дейност на едноличния търговец изключва ли презумпцията за съвместен принос на съпрузите по чл. 19, ал. 3 СК 1985 /отм./ и съответно по отношение на движимите вещи, недвижимите имоти, правата върху вещи и паричните влогове, придобити в резултат на осъществяване на тази дейност, възниква ли съпружеска имуществена общност.
а) какъв е статутът на имотите, придобити чрез учредяване право на строеж и задължение за изграждане на бъдеща сграда от едноличния търговец и необходимо ли е съгласие на неговия съпруг, когато предварителният договор е сключен само от едноличния търговец, а суперфицията е учредена и реализирана по време на брака, но с оглед осъществяване на търговска дейност;
б) за поетите от едноличния търговец задължения във връзка с търговската дейност отговаря ли съгласно чл. 25, ал. 2 СК 1985 /отм./ солидарно и другият съпруг;
в) при реинвестиране от едноличния търговец на доходи от търговската дейност във вещи, права върху вещи и влогове, включени в предприятието му, върху тях възниква ли съпружеска имуществена общност;
г) придобитото в резултат на търговска дейност има ли значение за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност по чл. 28, ал. 3 СК 1985 /отм./.
2. Допустим ли е иск по чл. 29 СК 1985 /отм./ от съпруга на едноличния търговец за част от стойността на вещите и вземанията, включени в неговото предприятие.
3. Допустим ли е иск по чл. 29 СК 1985 /отм./ от съпруга на съдружник в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно или събирателно дружество за част от дела, акциите или вноската на участника в тези търговски дружества.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО