съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков
425 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 30 от 07.05.2019 г. по гр. д. № 2125/2018 г.

За значението на практиката на съда по правата на човека (ЕСПЧ) при тълкуването на разпоредбите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС); за чие поведение отговаря държавата и по-специално отговаря ли тя за поведението на вещите лица; както и за правното значение на отделни забавяния с оглед на общата продължителност на делото.

Решение № 90 от 19.04.2019 г. по гр. д. № 3539/2018 г.

За приложимостта на чл. 18 ЗС (установяващ обикновена писмена форма без нотариална заверка на договорите за придобиването и разпореждането с имоти - частна държавна или общинска собственост) при предоставяне на вещно право на ползване на земи от държавния поземлен фонд и за съотношението му с изискването за форма на договора за аренда съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ.

Решение № 91 от 04.04.2019 г. по гр. д. № 3595/2018 г.

За задължението на въззивния съд да отстрани посочените във въззивната жалба съществени нарушения на съдопроизводствените правила, допуснати от първоинстанционния съд във връзка с доклада по делото.

Решение № 49 от 20.03.2019 г. по гр. д. № 3119/2018 г.

Кой е правнорелевантния момент, към който следва да е налице предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ и по-специално, когато е дадено мнение с решение на ТЕЛК, което не е влязло в сила към момента на уволнението и впоследствие е било отменено?

Решение № 48 от 20.03.2019 г. по гр. д. № 2675/2018 г.

Противоправни ли са действията по организиране на протест в нарушение на правилата за провеждането му (чл. 8 ЗСММ (Закона за събранията митингите и манифестациите) и чл. 9 ЗСММ) и накърняване правото на свобода на вероизповеданията, недопускане на дискриминация и гарантирани от чл. 4 КРБ, чл. 6 КРБ и чл. 39 КРБ права и свободи?