съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков
415 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №300/09.01.2019 по дело №2262/2018

За дължимостта на законна лихва върху обезщетението за забавено изпълнение на парично задължение.
За разликата между процесуалното представителство на държавата по искове за обезщетение за вреди от министъра на финансите или от ръководителя на съответното държавно учреждение и от процесуални субституенти и по-специално може ли по иск за обезщетение за вреди на общо основание Прокуратурата на Република България да бъде представлявана не от главния прокурор, а от прокурор от прокуратурата към съответния съд, от една страна, и за представителството на прокуратурата, като страна с право да участва в производството съгласно чл. 26, ал. 3 ГПК.
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 3 от 04.01.2019 г. по гр. д. № 4679/2018 г.

За приложимостта на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, по отношение на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Определение № 4 от 04.01.2019 г. по гр. д. № 4770/2018 г.

За приложимостта на подсъдността по чл. 114 ГПК, когато съдът е приел, че с иска е предявен трудов спор, при липса на доказателства за действителното място, на което работникът обичайно полага труд, както и когато се твърди, че мястото, на което работникът полага труд е различно от уговореното в трудовия договор място на работа.

Решение № 268 от 04.01.2019 г. по гр. д. № 2128/2018 г.

Как се определя размера на обезщетението за имуществени вреди при данни за общо заболяване, възрастови промени и лично поведение на трудоустроеното лице, ползването на неплатен годишен отпуск, както и на каква база следва да се определи размерът на дължимото обезщетение – средното месечно възнаграждение за заеманата длъжност или на база месечното възнаграждение на лицето, претендиращо обезщетението?

Решение № 267 от 07.12.2018 г. по гр. д. № 2088/2018 г.

За необходимото съдържание на пълномощното на процесуалния представител за получаване на суми по изпълнително дело и за предпоставките за връщане на даденото на отпаднало основание по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, когато изпълнението е на представител на кредитора.
За разпределяне на тежестта на доказване по иска за връщане на даденото на отпаднало основание.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО