съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков
415 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 49 от 20.03.2019 г. по гр. д. № 3119/2018 г.

Кой е правнорелевантния момент, към който следва да е налице предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ и по-специално, когато е дадено мнение с решение на ТЕЛК, което не е влязло в сила към момента на уволнението и впоследствие е било отменено?

Решение № 48 от 20.03.2019 г. по гр. д. № 2675/2018 г.

Противоправни ли са действията по организиране на протест в нарушение на правилата за провеждането му (чл. 8 ЗСММ (Закона за събранията митингите и манифестациите) и чл. 9 ЗСММ) и накърняване правото на свобода на вероизповеданията, недопускане на дискриминация и гарантирани от чл. 4 КРБ, чл. 6 КРБ и чл. 39 КРБ права и свободи?

Решение № 50 от 19.03.2019 г. по гр. д. № 3438/2018 г.

За началото на погасителната давност за вземанията за обезщетение за вреди от извършено престъпление, за спирането и прекъсването на погасителната давност при предявяването на гражданския иск в наказателното производство и за последиците от прекратяването на производството по така предявения граждански иск.

Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г.

За обема на дължимите издръжка и грижи при отчитане на потребностите на кредитора и неговата способност да се справя сам и възможността дължимото, да бъде изпълнено от трето лице, без такава възможност да е уговорена изрично, когато при сключването на договора прехвърлителят е знаел, че приобретателят живее в друго населено място.

Решение №300/09.01.2019 по дело №2262/2018

За дължимостта на законна лихва върху обезщетението за забавено изпълнение на парично задължение.
За разликата между процесуалното представителство на държавата по искове за обезщетение за вреди от министъра на финансите или от ръководителя на съответното държавно учреждение и от процесуални субституенти и по-специално може ли по иск за обезщетение за вреди на общо основание Прокуратурата на Република България да бъде представлявана не от главния прокурор, а от прокурор от прокуратурата към съответния съд, от една страна, и за представителството на прокуратурата, като страна с право да участва в производството съгласно чл. 26, ал. 3 ГПК.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО