Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков

434 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №263/18.12.2020 по дело №1293/2020

За правомощията на въззивния съд при обжалване на първоинстанционно решение, постановено по нередовна искова молба и за изискванията за редовност на исковата молба за отнемане на незаконно придобито имущество по чл. 74 ЗОПДНПИ, ал. 1 и 2.
За значително несъответствие между имуществото, с което ответниците са разполагали в началото и в края на изследвания (за всеки от тях) период и по-специално подлежат ли на отнемане парични средства по банкови сметки, които не са налични в края на изследвания период.

Определение №730/26.11.2020 по дело №2405/2020

За критериите за определяне на дисциплинарното наказание по чл. 189, ал. 1 КТ.

Определение №718/23.11.2020 по дело №2206/2020

За правото на доставчика на ел. енергия едностранно да коригира сметките на потребителя само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставената ел. енергия след изменението на ЗЕ (обн. ДВ., бр. 54/2012, в сила 17.07.2012) и при действието на чл. 48 – чл. 51 ПИКЕЕ (обн. ДВ, бр. 98/2013, в сила от 16.11.2013).

Определение №638/26.10.2020 по дело №1747/2020

За правното значение на подаването на молба за образуване на изпълнително дело, на искането за провеждане на определен изпълнителен способ, на предприемането на действия по осъществяването на изпълнителния способ, както и на прекратяването на изпълнителното дело на основанията по чл. 433, ал. 1 ГПК, т. 1 – 8 и образуването на ново изпълнително дело за прекъсването на давността.

Определение №618/22.10.2020 по дело №2049/2020

За задължението на въззивния съд в мотивите на решението да обсъди всички доказателства относно правно релевантните факти, за приложението на чл. 162 ГПК, следва ли съдът да определи размера на иска по своя преценка, когато по делото има достатъчно данни за неговия размер (в случая прието по делото и неоспорено от страните заключение на вещо лице), както и за определянето на размера на иска при достатъчно данни по смисъла на чл. 162 ГПК?