съдия Боян Балевски

Avatar
172 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №341/20.05.2020 по дело №1284/2019

1/ Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на международното право?
2/ Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 63, пар. 1 от ДФЕС и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на общностното право?
3/ Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 17 ХОПЕС и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на общностното право?

Определение №327/19.05.2020 по дело №2042/2019

Следва ли съдът да зачете в хипотезата на чл.235 ал.3 ГПК като съобщаване на цесията, приложеното към ИМ и връчено заедно с нея на ответника, писмо-известие за цесия, изходящо и от цедента и цесионера?

Определение №253/24.04.2020 по дело №1435/2019

Намира ли приложение изискването на чл. 177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени акции заедно чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред и за качеството акционер на лице притежаващо идеални части от акция?

Решение №26/25.02.2020 по дело №533/2019

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.

Решение №25/27.02.2020 по дело №426/2019

Относно възможността за продължаване действието на наемния договор след изтичане на неговия срок, съгласно чл. 236 ал.1 ЗЗД, в хипотезата, когато преди изтичането на срока договорът е бил прекратил действието си автоматично по силата на изрична уговорка за това в неговото съдържание.