съдия Емануела Балевска

Avatar
269 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №134/03.02.2020 по дело №296/2019

За наличието на обоснован правен интерес от въззивното обжалване в хипотезата на позоваване на нарушения на материалния закон и процесуалните правила, засягащи отречени материални права на друга главна страна – необходим другар в процеса, за действието на СПН при заявени обективно кумулативно предявени искове срещу лица, имащи качеството на необходими другари и за обвързващата сила на мотивите помежду им в хипотезата на постановени от съда два противоречиви диспозитива срещу всеки един от другарите.

Решение №135/03.02.2020 по дело №980/2019

За задължението на въззивния съд да следи служебно за наличие на активна материално - правна легитимация на ищцовата страна – владелец на спорния недвижим имот по предявен отрицателен установителен иск, ако същата установява правния интерес с правно очакване за придобиване на правото на собственост на оригинерно основание, доколкото със силата на пресъдено нещо ще се отрече правото на собственост, удостоверено с констативен АОбС и за значението на действалите във времето на давностния срок нормативни ограничения, касаещи ограниченията за придобиване на държавна респ. общинска собственост?

Решение №86/14.01.2020 по дело №4135/2018

За възможността гражданският съд да откаже зачитане действието на административен реституционен акт по ЗСПЗЗ, поради констатиран порок който не засяга валидността на волеизявлението, а касае само вписването в акт по ЗСПЗЗ за правоимащо лице , лицето - праводател вместо правоприемника, инициирал със заявлението реституционното производство и за правно действие на такъв реституционния акт по ЗСПЗЗ в хипотезата , когато невписаното за правоимащо лице се позовава на правото на реституиран собственик на земеделската земя , търсещ обезщетение за неполучена рента от лице, получило такава вместо него?

Решение №152/14.01.2020 по дело №1037/2019

За да се приложи нормата на чл. 17а ЗППДОбП /отм./ следва ли страната позоваваща се на това придобивно основание на правото на собственост (в случая на процесния недвижим имот) да докаже всички елементи от фактическия състав , предвидени в тази разпоредба , включително и факта, че преди преобразуването на държавното предприятие (в случая негов праводател) в еднолично търговско дружество с държавно имущество, именно на това държавно предприятие е било предоставено правото на стопанисване и управление по см. на чл. 2 от НДИ?

Решение №94/13.01.2020 по дело №4606/2018

Очевидна неправилност след преценка на касационния съд, че при постановяване на въззивното решение са допуснати групи нарушения на императиви правни норми относно лицата – съсобственици и обема на техните права.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО