Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Анна Баева

съдия Анна Баева

Avatar
96 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №364/30.09.2020 по дело №1395/2020

Определението, с което съдът оставя без уважение искане за отмяна на хода по същество, обосновано с твърдения за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, в това число за нередовност на извършеното връчване на препис от исковата молба, не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като не е от категорията на посочените в чл.274, ал.2 ГПК, а страната може да реализира защитата си чрез обжалване на постановеното решение.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №80/24.07.2020 по дело №57/2019

Какви са правомощията на въззивната инстанция при изложени във въззивната жалба оплаквания за допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения във връзка със задължението му за изготвяне на пълен и точен доклад и разпределяне на доказателствената тежест и направени с жалбата доказателствени искания?

Определение №310/31.07.2020 по дело №433/2020

Допустимо ли е чрез отрицателен установителен иск по чл. 694 ТЗ кредитор да оспори вземане на НАП, установено с ревизионен акт, по съображения, че вземането се отнася за период, предшестващ постановяването на решение за откриване на производство по несъстоятелност, но не е предявено в сроковете по чл. 685 ТЗ и чл. 688 ТЗ?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №47/31.07.2020 по дело №673/2019

При наследяване на налични поименни акции какво придобива всеки един от наследниците – индивидуална собственост върху реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял, или идеална част от собственост върху всяка акция?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №81/30.07.2020 по дело №889/2019

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск от увредените лица срещу застрахователя на делинквента?
Относно виновното отклоняване от извършването на проверка за употреба на алкохол по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ /отм./.