съдия Анна Баева

111 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №249/11.05.2021 по дело №667/2020

Длъжен ли е съдът в решението си да обсъди всички събрани доказателства по делото, както и да се произнесе по всички наведени доводи и възражения от страните?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №102/19.03.2021 по дело №124/2020

Молбата, с която лицето сезира районния съд по чл. 542, ал. 1 ГПК, когато акт за раждане не е съставен и не може да бъде съставен от длъжностното лице, но е трябвало да бъде съставен, или е изгубен или унищожен и също няма възможност да бъде възстановен по друг ред, следва да отговаря на изискванията за редовност по чл. 543 ГПК. В нея следва ясно да са посочени конкретните обстоятелства и конкретната хипотеза – изгубен, унищожен или изобщо несъставен акт за раждане, както и причините поради които той не може да бъде възстановен или съставен от длъжностно лице по гражданско състояние. Съдът следва служебно да извърши първоначална преценка относно редовността и процесуалната допустимост на молбата, както и в течение на развитието на цялото охранително производство – с оглед становищата и твърденията на заинтересованите страни, както и с оглед конкретните факти и доказателства, установени след подаването на молбата. В случаите, когато молителят е роден преди влизането в сила на ЗГР, следва да се имат предвид не само конкретните обстоятелства, установени по делото, а и законодателството, действало към момента, в който е бил съставен, изгубеният или унищожен акта за раждане, респективно, същият е следвало да бъде съставен, но не е бил съставен. Процесуално недопустима е молбата, когато се установи правен спор между молителя и заинтересована страна по чл. 544, ал. 2, т. 1 ГПК относно някой от фактите, които следва да бъдат установени, за да се състави акт за раждане на молителя.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №172/19.03.2021 по дело №2504/2019

Следва ли публичноправно вземане, дължимо за период преди датата на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност срещу длъжника, но установено с акт за установяване на публично вземане след тази дата, да бъде квалифицирано като вземане с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ или като такова с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №21/19.03.2021 по дело №2750/2019

Решението на съда, което е постановено от незаконен състав - еднолично вместо от съдебен състав, с участие на лице, което не е било избрано за съдия, или с участие на лице, което не е взело участие при разглеждането на спора, е нищожно. Разпоредбата на чл. 235, ал. 1 ГПК въвежда изискване решението да бъде постановено от съдебния състав, участал в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №189/16.03.2021 по дело №1884/2019

1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл.422, ал.1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ? По отношение на кои вноски следва да се уважи искът – вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по чл.422, ал.1 ГПК?
2. Условие ли е за уважаване на иска по реда на чл.422, ал.1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, когато тя не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението, вноските с настъпил и ненастъпил падеж да бъдат разграничени в заявлението за издаване на заповед да изпълнение въз основа на документ по чл.417 ГПК, в извлечението от счетоводните книги и в исковата молба по чл.422, ал.1 ГПК?
3. Следва ли съдът, който е констатирал служебно неравноправен характер на договорна клауза, да уведоми страните по спора и да им даде възможност да обсъдят този въпрос при условията на състезателност по предвидения в закона ред?