Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Когато съдът е приел, че за разрешаване на някои въпроси от предмета на делото са необходими специални знания, за които се налага назначаване на вещо лице, длъжен ли е сам да следи дали представеното заключение е пълно, ясно и обосновано и дали отговаря на поставената задача?
Формално ли е или следва да се основе на установените в закона критерии правото на съда да прецени дали искането за възлагане на повторна или допълнителна експертиза е основателно?
Може ли съдът да основе решението си на заключение на вещо лице, своевременно оспорено по делото, без експертното заключение да е било преценено от съда във връзка с другите доказателства по делото, както изисква разпоредбата на чл. 202 ГПК? Ползва ли се с приоритет заключението на вещото лице пред останалите събрани по делото доказателства?
Липсата на данни за това кога е извършено софтуерно вмешателство в средството за търговско измерване /т.е. за началото на погрешното отчитане/ води ли до извода, че ищецът не дължи изобщо заплащане на разликата между потребена и заплатена ел. енергия за исковия период? Длъжен ли е в тези случаи съдът за приложи чл. 162 ГПК?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

със собствеността на СТИ и електромерните табла, както и отменена и предвижда те да са собственост на оператора на разпределителната мрежа. Предвидена е възможност да се монтират електромерни табла и захранващите им електропроводни линии в жилищни сгради, етажна собственост, на определено за това място в общите части на сградата. Ищецът въвежда твърдение, че сградата, в която живее, е етажна собственост, но не е ангажирал доказателства за установяването му. По правилата за разпределение на доказателствената тежест, установени в чл. 154 ГПК, всяка страна доказва онези факти, от които черпи за себе си благоприятни правни последици. При анализът на цитираните правни норми, уреждащи присъединяването на клиентите към преносната и разпределителните мрежи, може да се направи извод, че операторът на разпределителната и преносната мрежа е изпълнил задължението си да осигури електрическо захранване на потребителя, когато е подал напрежение на изходящия автоматичен предпазител на СТИ, където е границата на собственост и присъединяване. Това обстоятелство е установено от вещото лице, изготвило техническата експертиза.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/. „Налице ли е неизпълнение на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, ако през последните седмици от живота на прехвърлителя той се е нуждаел от специализирани грижи, които надхвърлят уговореното в договора, тъй като предоставеното на тези грижи е било възможно да се осъществи само от специализирано болнично заведение и предвид заболяването грижата е била животоспасяваща, положена е от медицински лица, а след това лицето е починало, по отношение на който въпрос се твърди основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК; 2/. „Могат ли наследниците на кредитор по алеаторен договор за издръжка и гледане да искат разваляне на договора, ако престираното от длъжника е било прието и кредиторът се е считал за удоволетворен?, по отношение на който въпрос се твърди основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК; 3/. “Може ли наследникът на кредитор по договор за издръжка и гледане да претендира разваляне на договора поради неизпълнение спрямо кредитора при положение, че самият бъдещ наследник приживе на своя наследодател е създал пречки за изпълнението?, по отношение на който въпрос се твърди основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК; 4.“ Може ли обстоятелството, че друго- морално задължено към прехвърлителя лице е полагало грижи да него, да обуслови извода за неизпълнение на договора за издръжка и гледане от страна на длъжниците по него в случай, че те в изпълнение на договора са полагали грижи за издръжката и гледането му?, по отношение на който въпрос се твърди основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и 5/. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди както всички доказателства по делото в тяхната взаимна връзка, така и всички доводи на страните от значение за правния спор и да изложи мотиви по всички възражения на страните, както и по събраните по искане на страните доказателства във връзка с техните доводи?“, по отношение на който въпрос се твърди основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК;

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/. „Какви са критериите, които съдът следва да съобразява при определяне на кой от родителите да се предостави упражняването на родителските права върху детето с оглед цялостната защита интереса на детето?; Може ли при спор за упражняване на родителските права съдът да вземе предвид само някой от посочените в ППВС №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]1/1994[/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г. обстоятелства и да игнорира други?; Обстоятелството, че единият родител създава пречки за осъществяване на лични отношения с другия и ограничава контактите на децата с последния, има ли негативно отношение при определяне на родителските му качества?“; 2/.“Задължен ли е въззивният съд да формира решаващите си изводи след съвкупна преценка и взаимовръзка на всички доказателства и установени факти по делото и води ли липсата на съвкупна преценка и взаимовръзка на всички доказателства и установени факти по делото и/или едностранчиво анализиране, липсата на цялостен анализ на тяхното съдържание, превратно тълкуване на доказателствата без да бъдат обсъдени обективно, всестранно и пълно, до порочно формиране на вътрешното убеждение на решаващия съд, обуславящо формирането на порока съществено нарушаване на съдопроизводствените правила?“ и 3/. „Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него факти и без да обсъди останалите събрани по делото доказателства, и без да изложи съображения защо ги отхвърля, и без да прецени тяхната взаимна логическа връзка?“, по които въпроси сочи основанието по чл. 280, ал. 1, ал. 1 ГПК. Излага и че решението е очевидно неправилно, тъй като майката години наред се е борила да си вземе децата, отнети от бащата по измамлив начин, който умишлено протака процеса, за да откъсне децата от майката, създава пречка на контактите й, а децата години наред са подложени на драстичен натиск от страна на бащата и неговото семейство с цел отчуждаване от майката.