съдия Зоя Атанасова

Avatar
107 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 254 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 4863/2017 г.

За задължението на въззивния съд да разгледа и обсъди всички доводи и възражения на страните в рамките на оспорената част на решението и да отговори на оплакванията във въззивната жалба, включително и когато приеме, че някое възражение не е основателно следва ли да го обсъди в мотивите си.
Ккогато във въззивната жалба са въведени оплаквания за допуснати от първата инстанция нарушения във връзка с доклада – нарушение на чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК и чл. 145, ал. 2 ГПК, дължи ли въззивният съд даване на указания до страните за възможността да предприемат процесуални действия, които са пропуснали да извършат в първата инстанция, поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания?

Решение № 180 от 12.02.2019 г. по гр. д. № 3502/2017 г.

Относно предпоставките за отговорността на водач на МПС за наложената му лично на него глоба – в случая при открити нелегални емигранти в превозното средство, управлявано от него пред работодателя, когато работодателят е погасил задължението му.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1/2017 от 11.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 г.

Може ли съдът при иск по чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ да определи обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско възнаграждение, в размер, по-малък от платения в наказателния процес?
Решение на ВКС

Решение № 137 от 02.11.2018 г. по гр. д. № 2507/2017 г.

Относно задължението на въззивния съд да обсъди събраните по делото доказателства, както и доводите и възраженията на страните и относно наличието на претендираните суми по банковите сметка на ответника към момента на предявяване на иска по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ предпоставка ли е за тяхното отнемане по чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./
Решение

Решение № 138 от 31.07.2018 г. по гр. д. № 2861/2017 г.

Длъжен ли е съдът да съобрази и отрази в решението си индивидуализацията на спорния имот по действащата кадастрална карта, ако със сключения договор за продажба тази индивидуализация не е пълна или актуална?
Решението на Общото събрание на съдружниците на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ необходимо условие ли е за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството, сключена от представляващия дружеството орган?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО