Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съдът да обсъди поотделно и в съвкупност всички доказателства по делото, доводите на страните, както и всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, вкл. направените от страните признания за релевантни за спора факти? (По иска с правно основание чл. 92 ЗЗД за заплащане на неустойка по договор за паричен заем между физически лица)