loader image
Страницата се зарежда...

съдия Зоя Атанасова

179 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването ѝ в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД и след отмяната на чл. 47 и чл. 52-56 ПИКЕ прилагат ли се разпоредбите на чл.48-51 включително при уреждане на отношения между доставчика на ел.енергия и потребителя ѝ? (По установителен иск на основание чл. 124, ал. 1 ГПК срещу „Енерго-Про Продажби” АД, че ищецът не дължи на ответника сума за корекция на консумираната за минало време ел. енергия)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди да извърши задължителна преценка на всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното тълкуване на критериите при прилагане на принципа на справедливостта и да посочи в мотивите онези от тях, които обуславят решаващ извод за значително увеличаване размера на дължимото обезщетение, като посочи механизма на правно-логически разсъждения при заключението, че присъденият от него размер е справедлив?
Длъжен ли е въззивният съд в решението си да обсъди всички относими обстоятелства по делото, в това число релевирани от страната правонамаляващи възражения – за прекомерност на пълния размер от поисканата сума, за възможно съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД, като в мотивите си посочи кои обуславящи спорното право факти счита за установени и кои счита за недоказани?
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства? (По установителен иск на основание чл. 124, ал. 1 ГПК за това, че ищеца не дължи ответника „Електроразпределение Север” АД сума, представляваща начислена ел. енергия - фактурирана от ответника сума след процедура по корекция)
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!