Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Следва ли да се приеме, че за страната не съществува право на иск пред съда за обезщетяването й от нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и да се приеме, че не е налице положителна процесуална предпоставка, установена в чл. 8, ал. 2 ЗОДОВ, а именно изчерпване на административната процедура, по която няма постигнато споразумение в случаите, когато страната е отправила искане по реда на чл. 60а ЗСВ и е постановено неразглеждане на това искане от Министерство на правосъдието с окончателен акт по реда на чл. 60е ЗСВ?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Кои са обстоятелствата/критериите/, които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, определя/ е спор за/ граждански права по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпленията, предмет на разследване?