съдия Любка Андонова

138 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №286/14.04.2021 по дело №3986/2020

Кой е компетенттен да разгледа иска за неимуществени вреди от незаконосъобразни актове и действия на министъра на правосъдието, в качеството му на работодател на съдиите по вписванията?

Определение №250/01.04.2021 по дело №3702/2020

Налице ли е правно основание за определяне и начисляване цената на допълнителни количества енергия по ПИКЕЕ, обн. ДВ бр. 35 от 30.4.2019 г, в случай, че корекцията обхваща и период от време, предхождащ влизането им в сила?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №54/24.03.2021 по дело №1843/2020

Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от 17.7.12 г, но при действието на чл.48-51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13 г.?

Определение №147/05.03.2021 по дело №3081/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди оплакването в жалбата, че първоинстанционният съд не е анализирал събраните доказателства?
В какъв обем следва да се престира издръжка и гледане от приобретателя по договора. Съставляват ли изпълнение на задълженията на приодберателя по договора несистемните, случайни или единични действия по оказване на грижи за даване на издръжка. Частичното, забавено или неточно изпълнение на задълженията на предобретателя поражда ли право за прехвърлителя да развали договора за издръжка и гледане?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №214/25.02.2021 по дело №279/2020

Предоставянето на пълномощно в писмена форма, с нотариална заверка на подписа, от страна на търговеца в полза на физическо лице, вписано в Търговския регистър какво значение има за третите лица?