съдия Ваня Алексиева

198 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за недопускане

Решение №26/24.03.2021 по дело №524/2020

С оглед вероятната му недопустимост, поради произнасяне от съдилищата извън родовата им компетентност.
Попада ли в хипотезата на “очевидна фактическа грешка“ датата, вписана в постановеното съдебно решение, съгласно чл. 236, ал. 1, т. 1 ГПК, когато предхожда датата на обявяването му в срочната книга на съда – т.е. тази по чл. 235, ал. 5, изр. 2 ГПК?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №179/18.03.2021 по дело №15/2020

За приложимостта на разпоредбата на чл. 169, ал. 3 ДОПК в производството по несъстоятелност на длъжника. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
За правомощията на въззивния съд по чл. 269, предл. второ ГПК и пределите на проверката на първоинстанционното решение при ограничено служебно начало. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №1/12.03.2021 по дело №888/2020

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетяване за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя и за начина на определяне % на съпричиняване на вредата в хипотезата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №157/05.03.2021 по дело №98/2020

Счетено е, че като се е произнесъл по същество на въведените с въззивната жалба оплаквания, относими към законовите предпоставки за приемане на предложения от длъжника оздравителен план от събранието на кредиторите, подложил е на тълкуване приложимите материалноправни норми и е преценявал законосъобразността на крайния правен извод на първостепенния съд относно изискваното от ТЗ мнозинство, въпреки, че е приел първоинстанционното съдебно решение за процесуално недопустимо, решаващият състав на Софийски апелативен съд е допуснала съществено нарушение на съдопроизводствените правила, водещо до очевидна неправилност на въззивния съдебен акт.

Определение №99/01.03.2021 по дело №1802/2020

Осъдителните искове за изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, субсидирани от ЕС със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или за обезщетение от неизпълнение на такъв договор, подведомствени ли са на общите граждански съдилища по силата на пар. 10 ПЗР ЗУСЕСИФ, ал. 3 във с вр. ал. 1 и допустими ли са постановените по тях съдебни актове по установения гражданскоправен съдопроизводствен ред, когато исковата молба е предявена до 25.12.2015 година?