съдия Ваня Алексиева

Avatar
187 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №63/28.07.2020 по дело №2086/2019

За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, във вр. с чл. 108, ал. 1 ЗДвП и на чл. 52 ЗЗД, относно критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди, съобразно установеният принцип за справедливост.

Определение №445/29.06.2020 по дело №2711/2019

Налице ли е неточно изпълнение на задължението на наемодателя за отдаване на годен наемен обект по см. на чл. 230, ал. 1 ЗЗД при начално съществуваща обективна невъзможност за ползване на наетото имущество, съгласно договореното му предназначение дължи ли се обезщетение за неизпълнение на наемателя?

Определение №444/25.06.2020 по дело №2477/2019

За задължението на въззивната инстанция, на съд по съществото на спора, да обсъди всички допустими и относими доказателства, възраженията и доводите на страните и в очертаните с въззивната жалба рамки, съобразно правомощията си по чл. 269 ГПК, да се произнесе и по всички заявени във въззивната жалба оплаквания на въззивника.

Определение №417/11.06.2020 по дело №385/2020

Какъв е приложимият давностен срок по отношение вземанията на кредитора по индивидуалните договори, сключени между НЗОК и изпълнителите на медицинска болнична помощ по реда на чл. 59 ЗЗО, вкл. за надлимитни дейности – общ или специален по чл. 111, б. в ЗЗД?

Определение №398/08.06.2020 по дело №2939/2019

По приложението на чл. 12 ГПК и на чл. 235 ГПК - Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортното произшествие да обсъди всички доказателства по делото и доводите и възраженията на страните, както и всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и/или правни изводи?