Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

По направено възражение и оспорване в производството по чл. 135 ЗЗД, че съпругът – длъжник не е собственик на имота, предмет на атакуваната сделка и че този имот, придобит по време на брака от съпруга-недлъжник в качеството му на ЕТ в резултат и за търговската му дейност, не представлява СИО, длъжен ли е съдът да изследва собствеността на имота /момент и начин на придобиване/ и дали длъжникът се разпорежда или не се разпорежда със свое имущество при участието си в атакуваната сделка?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Очевидна неправилност на въззивното решение по иск на наследници срещу ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД за заплащане на стойността на изплатените от тях вноски за погасяване на задължение по ипотечен кредит, отпуснат от „Юробанк И Еф Джи България” АД на наследодателката им.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно възможността длъжникът да противопостави на фактора възражение за разваляне на сключения между него и цедента договор след изразено изрично писмено съгласие с прехвърлянето на вземането.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Покрива ли застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност“ отговорността на деликвента спрямо увреденото лице за дължимата лихва за забава и за какъв период, респ. от кой начален момент – от датата на уведомяване от застрахования за настъпване на застрахователното събитие или от датата на уведомяване или на предявяване на застрахователна претенция от увреденото лице, или от друг момент; дължи ли и от кой момент застрахователят законна лихва върху обезщетението по чл. 432 КЗ като обезщетение за собствената си забава?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За задълженията на въззивния съд при постановяване на решението да изложи собствени мотиви като с оглед предмета на спора анализира относимите доказателства в тяхната съвкупност и обсъди релевантните доводи и възражения на страните. (По иск на на основание чл. 694 ТЗ)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Има ли задължение частният съдебен изпълнител да следи за добросъвестно упражняване на процесуалните права от страните в изпълнителното производство и да не зачете процесуални действия, представляващи злоупотреба с право?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задълженията на въззивния съд при постановяване на решението да изложи собствени мотиви като анализира относимите доказателства в тяхната съвкупност и обсъди релевантните доводи и възражения на страните.