съдия Анжелина Христова

съдия Анжелина Христова
4 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №112/11.11.2019 по дело №1450/2018

Прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника от търговския регистър по чл.632, ал.4 ТЗ се извършва, ако в предвидения от закона едногодишен преклузивен срок не е поискано възобновяване на спряното производство или въпреки че е поискано, възобновяването е отказано с влязло в сила решение. В това производство синдикът не представлява длъжника. Синдикът е назначен от съда орган в производството по несъстоятелност със законово регламентирани функции, който действа както в интерес на длъжника, така и в интерес на кредиторите. Синдикът действа от името на длъжника и упражнява неговите материални права по управление на имуществото на дружеството, както и правото на процесуално представителство по делата от или срещу предприятието му /чл. 658, ал. 1, т. 7 ТЗ/, но не представлява длъжника в самото производство по несъстоятелност, вкл. в производството по чл.632, ал.2 ТЗ и чл. 632,ал.4 ТЗ, както и в производствата по чл.621а, ал.2 ТЗ, чл.649 ТЗ и чл.694 ТЗ. С откриване на производството по несъстоятелност правомощията на органите на дружеството не се прекратяват /арг. от чл. 635, ал. 2 ТЗ/, като несъстоятелният длъжник запазва органното си представителство при упражняване на правата си в производството по несъстоятелност.

Решение №127/18.10.2019 по дело №2835/2018

За погасителната давност за упражняване на правото на Гаранционния фонд да встъпи в правата на увреденото лице срещу застрахователя на „Гражданската отговорност“ на причинителя на вредата след заплащането на обезщетението по чл. 288 КЗ /отм./, аналогично на суброгационното право на застрахователя, и за началния момент, от който тече давностният срок.

Решение №94/23.10.2019 по дело №2711/2018

Относно прилагането на критериите за справедливост по чл.52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.

Решение № 62 от 31.07.2019 г. по т. д. № 1824/2018 г.

Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спирането на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО