Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Снежанка Николова

съдия Снежанка Николова

Avatar
145 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №408/23.09.2020 по дело №936/2020

За служебното задължение на съда да следи за надлежната индивидуализация на обекта на спорното право в производството по иск с правно основание чл. 108 ЗС.

Определение №140/25.08.2020 по дело №1933/2020

Относно приложението на разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК, както и дали ползването на годишен отпуск от адвокат представлява уважителна причина за удължаване на срока.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №28/25.08.2020 по дело №1547/2019

Относно нотариалната компетентност на кмета на населено място при извършване на удостоверяване на подписите на договарящи по договор за продажба на наследство /чл. 212 ЗЗД/, при действието на чл. 97 ЗУС /отм./ в редакцията му по изменението от 1979 год., с оглед извода на въззивния съд относно претендираните от касаторите /ищци/ права по договора за продажба на наследство от 1990 год.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №29/06.08.2020 по дело №2426/2019

Процесуалната недопустимост на съдебното решение е налице, когато е разгледан спор, който не е подведомствен на съдилищата – чл. 14 ГПК, или не е подсъден на съответния съд; когато е разгледан непредявен иск или съдът се е произнесъл при ненадлежно упражнено право на иск – по нередовна искова молба, при липса на положителна процесуална предпоставка или при наличие на отрицателна процесуална предпоставка за възникването и надлежното упражняване на правото на иск. Същата правна последица възниква и в случай, че съдът се е произнесъл извън спорния предмет, като е присъдил нещо различно от заявеното искане или извън него. Предмет на делото е спорното материално право, което се индивидуализира с основанието му – юридическия факт, който го поражда, съдържанието му и чрез субектите на правоотношението. Главните страни в процеса, съгласно чл. 26, ал. 1 ГПК са лицата, от чието име се търси защита на това спорно право и лицата, срещу които се търси същата. Надлежното упражняване правото на иск относно спорното субективно материално право предпоставя участието в процеса на надлежните страни, като спазването на процесуалните правила, свързани с надлежното упражняване правото на иск, в т. ч. и относно редовността на искова молба е служебно задължение на съда с оглед осигуряване валидността на производството по разглеждане на спора и обезпечаване валидността на съдебния акт, с който същият се разрешава.

Определение №394/05.08.2020 по дело №511/2020

За последиците от неизпълнението на паричното задължение при постановеното изкупуване на 1/2 ид. ч. от апартамента, като част от легитимацията на ищцата за собственик?