съдия Снежанка Николова

Avatar
141 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №29/06.08.2020 по дело №2426/2019

Процесуалната недопустимост на съдебното решение е налице, когато е разгледан спор, който не е подведомствен на съдилищата – чл. 14 ГПК, или не е подсъден на съответния съд; когато е разгледан непредявен иск или съдът се е произнесъл при ненадлежно упражнено право на иск – по нередовна искова молба, при липса на положителна процесуална предпоставка или при наличие на отрицателна процесуална предпоставка за възникването и надлежното упражняване на правото на иск. Същата правна последица възниква и в случай, че съдът се е произнесъл извън спорния предмет, като е присъдил нещо различно от заявеното искане или извън него. Предмет на делото е спорното материално право, което се индивидуализира с основанието му – юридическия факт, който го поражда, съдържанието му и чрез субектите на правоотношението. Главните страни в процеса, съгласно чл. 26, ал. 1 ГПК са лицата, от чието име се търси защита на това спорно право и лицата, срещу които се търси същата. Надлежното упражняване правото на иск относно спорното субективно материално право предпоставя участието в процеса на надлежните страни, като спазването на процесуалните правила, свързани с надлежното упражняване правото на иск, в т. ч. и относно редовността на искова молба е служебно задължение на съда с оглед осигуряване валидността на производството по разглеждане на спора и обезпечаване валидността на съдебния акт, с който същият се разрешава.

Определение №394/05.08.2020 по дело №511/2020

За последиците от неизпълнението на паричното задължение при постановеното изкупуване на 1/2 ид. ч. от апартамента, като част от легитимацията на ищцата за собственик?

Определение №127/16.07.2020 по дело №1466/2020

Дали подлежи на вписване, респ. отбелязване съдебното решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, постановено по вписана молба за отмяна?

Определение №306/15.06.2020 по дело №3382/2019

Как се уреждат отношенията между собствениците по реституция на определен имот и лицето, което ползва незаконно построена сграда върху реституирания имот и ползва на практика целия реституиран имот, тъй като неговата сграда заема почти цялата част от имота?; 2. Когато възстановеният по реституция имот е реално обособена част от имот, възниква ли съсобственост между собствениците по реституция на този терен и собственика на останалата част от имота? и 3. Как се уреждат отношенията между собственика на терена по реституция и ползвателя на незаконно построена сграда върху неговия терен, заемаща почти целия терен? Дали това става по реда на чл. 31, ал. 2 ЗС или по реда на чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ?

Определение №275/03.06.2020 по дело №3894/2019

Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост, когато ищецът претендира идеална част от правото на собственост върху недвижим имот, който е прехвърлен от ответника на трето лице след вписване на исковата молба?