съдия Снежанка Николова

Avatar
120 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 81 от 24.07.2019 г. по гр. д. № 3752/2018 г.

Индивидуално или родово определена вещ е описаната млечна доилна система при данните по делото за поръчка на изработването й по проект за конкретен имот?
Относно начина на доказване при търсената защита с иск по чл. 108 ЗС вкл. и относно приложението на чл. 176, ал. 3 ГПК.

Решение № 2 от 11.04.2019 г. по гр. д. № 1117/2018 г.

За липсата на предпоставките на придобивната давност – владението като упражняване на фактическа власт върху имота с намерение за своене, което да е изрично демонстрирано пред собственика.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 115 от 04.12.2018 г. по гр. д. № 333/2018 г.

Поради произнасянето на въззивния съд по иска въз основа на цитираната съдебна практика, а не на твърденията на ищцата в исковата молба и уточненията към нея, както и поради релевираните от касаторката пороци относно правната квалификация на иска, като при едни и същи факти тя е променена от въззивния съд, обусловило и различен изход по спора и поради неспазване на задължението на въззивния съд при решаване на спорния предмет след самостоятелна преценка на доказателствата да формира собствени фактически и правни изводи, които да съдържат произнасяне и по заявените от ответника възражения, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл.

Решение № 94 от 23.11.2018 г. по гр. д. № 4163/2017 г.

За значението на решението по чл. 33, ал. 2 ЗС в хипотезата на влязло в сила решение по допускане на делбата, както и такова по извършването й, по отношение на разпоредения в хода на делбеното производство имот, при което съсобственикът е продал не само своята идеална част, но и частта на съсобственика си, а така също и по въпроса за придобивната давност относно чуждата идеална част в хода на делбеното производство между съсобствениците.

Определение № 174 от 17.10.2017 г. по гр. д. № 3477/2017 г.

Налице ли са самостоятелни права върху предмета на спора от страна на трето лице, придобило същите в течение на исково производство от страна в това производство и налице ли е негово право на главно встъпване по реда на чл. 225 ГПК, вр. с чл. 226, ал. 2 ГПК?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО