Home Книги Търговско право Акционерно дружество

Акционерно дружество

25.00лв. с вкл. ДДС

Автор: Ангел Калайджиев
Издателство: Сиби
Корица: мека
Страници: 456
Година на издаване: 2019
ISBN: 978-619-226-099-6

Код: 96285 Категории: ,

Описание

Работата има за предмет на изследване акционерното дружество. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на Европейския съюз. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани различните видове акционерни дружества – непублично дружество, публично дружество и европейско дружество, и техните особености във връзка с учредяването, капитала, акциите, органите за управление, прекратяването и други проблеми. В изследването е обсъдена българската литература и съдебна практика, както и сравнителноправни изследвания, посветени на правото на Европейския съюз и на правото на други държави членки.

Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки.

Съдържание

Глава първа. Общи положения

1. Исторически бележки. Правна уредба
2. Определение
3. Видове

Глава втора. Непублично дружество

1. Учредяване

2. Капитал, увеличаване и намаляване на капитала
2.1. Капитал
2.2. Увеличаване на капитала
2.3. Намаляване на капитала
2.4. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

3. Акции
3.1. Акцията като част от капитала
3.2. Акцията като ценна книга
3.3. Временни удостоверения
3.4. Придобиване на собствени акции

4. Членствено правоотношение
4.1. Терминологични уточнения, особености
4.2. Възникване
4.3. Права и задължения
4.3.1. Общи бележки
4.3.2. Имуществени права
4.3.2.1. Право на дивидент
4.3.2.2. Право на лихва и други плодове
4.3.2.3. Право на ликвидационен дял
4.3.2.4. Предимствени права
4.3.2.5. Други имуществени права
4.3.3. Неимуществени права
4.3.3.1. Управителни права
4.3.3.2. Контролни права
4.3.4. Колективни права
4.3.5. Задължения
4.4. Прекратяване
4.4.1. Прекратяване на членственото правоотношение по право
4.4.2. Изключване
4.4.3. Последици от прекратяването

5. Облигации
5.1. Понятие и правна уредба
5.2. Видове облигации
5.3. Обезпечени облигации
5.4. Издаване на облигации
5.4.1. Издаване на облигации извън случаите на публично предлагане
5.4.2. Издаване на облигации в случаите на първично публично предлагане
5.5. Права на облигационерите
5.6. Органи на облигационерите
5.6.1. Общо събрание на облигационерите
5.6.2. Представители на облигационерите
5.6.3. Довереник на облигационерите
5.7. Конвертируеми облигации

6. Управление
6.1. Общи бележки
6.2. Общо събрание на акционерите
6.3. Общи правила за двете системи на управление
6.3.1. Състав
6.3.2. Правоотношения между членовете на съветите и дружеството. Възникване и прекратяване. Съдържание
6.3.3. Решения
6.3.4. Представляване
6.4. Двустепенна система
6.4.1. Понятие
6.4.2. Управителен съвет
6.4.3. Надзорен съвет
6.5. Едностепенна система

7. Годишно приключване и разпределение на печалбата

8. Фонд „Резервен“

9. Прекратяване

10. Еднолично акционерно дружество

11. Еднолично акционерно дружество – търговец – публично предприятие
11.1. Понятие и правна уредба
11.2. Еднолични акционерни дружества с държавно участие в капитала
11.2.1. Учредяване и прекратяване
11.2.2. Непарични вноски, приемане на съдружници и изменение на капитала
11.2.3. Органи
11.2.3.1. Едноличен собственик на капитала
11.2.3.2 Членове на управителни и контролни органи на еднолично акционерно дружество. Договори за управление и контрол
11.3. Еднолични дружества с общинско участие в капитала
11.3.1. Учредяване и прекратяване
11.3.2. Непарични вноски, капитал и органи

Глава трета. Публично дружество

1. Понятие

2. Придобиване и изгубване на публично качество
2.1. Придобиване на публично качество
2.2. Изгубване на публично качество

3. Капитал
3.1. Увеличаване на капитала. Общи положения
3.2. Увеличаване на капитала чрез издаване на права
3.3. Увеличаване на капитала без издаване на права
3.4. Намаляване на капитала

4. Акции
4.1. Общи положения
4.2. Записване и придобиване на собствени акции

5. Членствени права и задължения
5.1. Общи положения
5.2. Право на дивидент
5.3. Право на глас
5.4. Информационни права
5.5. Привилегии
5.6. Колективни права

6. Сделки

7. Съвместно предприятие
7.1. Общи бележки
7.2. Определение, страни, съществени елементи
7.3. Сравнение с други правни фигури
7.4. Фактически състав, изменение и прекратяване
7.5. Справедлива цена
7.6. Право на изкупуване
7.7. Отговорност на лицата, които управляват предприятието
7.8. Стълкновителни правила

8. Органи
8.1. Общо събрание на акционерите
8.1.1. Свикване и провеждане
8.1.2. Електронно провеждане
8.1.3. Представляване на акционерите
8.2. Управителни и контролни органи
8.2.1. Състав
8.2.2. Права, задължения и отговорност на членовете
8.2.3. Директор за връзки с инвеститорите

9. Изисквания към емитенти на акции от трета държава, за които Република България е държава членка по произход

Глава четвърта. Европейско дружество

1. Понятие
2. Правна уредба
3. Правно индивидуализиращи белези

4. Учредяване
4.1. Общи положения
4.2. Сливане
4.3. Учредяване на холдингово дружество
4.4. Учредяване на дъщерно дружество
4.5. Преобразуване на акционерно дружество на държава членка
4.6. Учредяване на дъщерно ЕД от ЕД

5. Управление
5.1. Общи положения
5.2. Общо събрание на акционерите
5.3. Общи правила за системите за управление
5.4. Двустепенна система
5.5. Едностепенна система

6. Годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети
7. Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност и спиране на плащанията
8. Преобразуване в акционерно дружество
9. Участие на работниците и служителите в управлението