image_pdfimage_print
Решение на общо събрание

Тълкувателно постановление № 2/2019 от 18.03.2019 г. по тълк. д. № 1/2017 г.

Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. в ЗЗД, независимо от изпълнителното производство, в хода на което е отправена поканата?
Решение на общо събрание

Тълкувателно постановление № 1/2016 от 16.01.2019 г. по тълк. д. № 1/2016 г.

На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1 ЗЗДискр, т.1 и т.2, за установяване на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?
Решение на общо събрание

Тълкувателно постановление № 2/2017 от 03.04.2018 г. по тълк. д. № 2/2017 г.

1. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на общини по пар. 15, ал. 3 ПЗР ЗСПЗЗ (обн. В ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г.) за прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които в срока по ал.1 и 2 не са приведени в съответствие с чл. 37и ЗСПЗЗ, ал. 1 и ал. 4?
2. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу откази на кмета на общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13 ППЗСПЗЗ, ал. 4 - 6?
Решение

Тълкувателно постановление № 1 от 29.09.2016 г. по тълк. д. № 1/2015 г.

Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?
Решение на общо събрание

Тълкувателно постановление № 2/2014 от 19.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2014 г.

1. Незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания. Подлежат ли на обезщетяване направените в тези производства разноски?
2. Незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт.
3.Транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините.
4. Нарушение на права на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, уреждащи равенство в третирането.
5. Незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители в производствата по глава седемнадесета на АПК.
6. Недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява съответната длъжност, както и от други имуществени спорове извън глава шеста от Закона за държавния служител.
7. Незаконосъобразни откази, действия и бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър.
8. Незаконосъобразни актове, действия и бездействия на затворническата администрация при и по повод изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, или задържане с мярка за неотклонение задържане под стража.
9. Кой съд е компетентен да се произнесе по подадена жалба срещу откази за издаване на скици за земеделски имоти?
10. Кой съд е компетентен да се произнесе по подадена жалба срещу актове по приложението на чл. 24а ЗСПЗЗ.
11. Кой съд е компетентен да се произнесе по жалба срещу заповед на кмета на общината за изземване на земи от общинския поземлен фонд по чл. 34, ал. 4 ЗСПЗЗ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО