Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 388 от 14.08.2019 г. по т. д. № 1157/2019 г.

Приложима ли е арбитражна клауза, включена в действащ договор между страните, към спор с предмет различно правоотношение между тях, което е възникнало ex lege по силата на последваща нормативна уредба?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 381 от 13.08.2019 г. по т. д. № 172/2019 г.

Относно реда, по който следва да бъде ангажирана отговорността за претърпени от бенефициента вреди поради неизпълнение на задължение на административен орган, произтичащо от Наредба №1/26.01.2009г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009г. – 2013/2014г.
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 137 от 07.08.2019 г. по гр. д. № 2474/2019 г.

Може ли съдът да приема наличие на обективен идентитет между предмета на спора по две дела въз основа на съдебно- техническа експертиза, без да запознае страните с нея?

Определение № 134 от 29.07.2019 г. по гр. д. № 2646/2019 г.

За възможността декларацията по чл. 264, ал. 1 ДОПК да бъде подписана от пълномощник и за необходимото съдържание на пълномощното в такава хипотеза.
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 122 от 28.06.2019 г. по гр. д. № 2392/2019 г.

Приложима ли е разпоредбата на чл. 51 ЗН (Закона за наследството) по отношение на държавата?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО