Определение №36/14.02.2020 по дело №4818/2019

Подлежи ли на вписване влязло в сила съдебно решение за отнемане на незаконно придобито имущество, ако предмет на отнемането не е недвижим имот“, за който поддържа, че е от значение за точното прилагане на чл.153, ал.3 ЗПКОНПИ, респ. чл. 74, ал. 3 ЗОПДНПИ /отм./?

Определение №73/11.02.2020 по дело №156/2020

Относно начина на отчитане на датата, на която изтичат сроковете, които са определени в седмици, съгласно чл.60 ал.4 ГПК.

Определение №75/12.02.2020 по дело №83/2020

Допустима и подходяща ли е обезпечителната мярка „спиране на изпълнението“ в полза на лице с право на иск по чл. 177 ЗЗД в хипотезата на насрочена публична продан на ипотекирани недвижими имоти, собственост на бъдещия ищец, при положение, че се засягат правата на трети лица-кредитори в изпълнителното производство?

Определение №27/10.02.2020 по дело №159/2020

Относно дължимия диспозитив на въззивния съд, когато констатира, че съдията по вписванията не е имал основание да се произнася по съществото на подадената молба за вписване.

Определение №62/07.02.2020 по дело №388/2020

Относно задължението на съда, при оставяне на производството по исковата молба без движение, да укаже на ищеца неблагоприятните последици от неизпълнение на указанията, а именно – прекратяване на производството по делото, респ. връщането на исковата молба.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО