image_pdfimage_print
Определение

Определение №718/06.12.2019 по дело №1539/2019

Налице ли е правен интерес от предявяване на искове по чл.29 от ЗТР за установяване несъществуване на вписани обстоятелства, заличени поради последващи вписвания в хипотеза, когато със същата искова молба е предявен иск за установяване несъществуване и на последващите вписани обстоятелства.
Определение

Определение №717/04.12.2019 по дело №1668/2019

При спор между сънаследници относно наследени поименни акции, когато спорът не касае качеството им на наследници и размера на дяловете, а начина на упражняване на правата върху акциите /дали по силата на наследяването акциите са придобити от наследниците в съсобственост и правата върху тях се упражняват заедно или всеки от наследниците е придобил в индивидуална собственост реален брой акции, съответстващ на полагащия му се наследствен дял/, допустимо ли е предявяване на установителни искове за разрешаване на този спор против сънаследниците, съединен с иск за защита на членствени права, предявен против дружеството?
Определение

Определение №709/02.12.2019 по дело №1882/2019

Законосъобразно и правилно ли е осъждането на лице, което не е било страна в наказателното производство от гражданския съд въз основа на влязла в законна сила осъдителна присъда на наказателния съд основано на задължителната сила, предвидена в чл. 300 от ГПК?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №710/02.12.2019 по дело №2241/2019

Дали след като е предявен иск по чл.422 ГПК за установяване на вземането и впоследствие разпореждането за незабавно изпълнение бъде отменено, разглеждането на делото по установителния иск следва да продължи; както и дали когато въпреки липсата на предпоставките на чл.417 т.2 ГПК е била издадена заповед за изпълнение и кредиторът е предявил в срок иска по чл.422 ГПК, същият е допустим?
Определение

Определение №514/02.12.2019 по дело №2170/2019

Въззивният съд не е следвало да преценява дали към момента на произнасянето си /„настоящия момент“/ искът е допустим, а да извърши преценката си след влизане в сила на акта на съда по несъстоятелността във връзка с редовността/основателността на подаденото от кредитора възражение. Допуснато е нарушение на основополагащ принцип на съдопроизводството. В случая въпросът за допустимостта на предявения иск е решен в явно противоречие с дължимата съгласно чл.235,ал.2 ГПК преценка на фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право. Очевидната неправилност е видна от самите мотиви на обжалвания акт.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО