Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Следва ли по реда на чл. 129, ал. 2 и 3 ГПК, вр. чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК решаващият състав да се произнесе по основанията на предявения иск и още на този етап от процеса да приема, че са неотносими към предявения иск, в случая чл. 109 ЗС, вместо да се произнесе с крайния съдебен акт по същество, като уважи иска или го отхвърли. По този въпрос въззивното решение влизало в противоречие с решение №1525 от 8.VII.1969 г. по гр. д. №1027/69г. на ВС, I г. о.; решение №2177/29.IX.1973 г. по гр. д. №1598/73 г. на ВС, I г. о.; решение №3553/1980 г. на ВС и решение №114 от 8.05.2015 г. на ВКС по гр. д. №6113/2014 г., III г. о.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в изложението, да се отмени въззивното определение и се постанови друго, с което разноските в производството по гр. дело №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]15558/2019 [/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г. на СРС да останат в тежест на ищеца Л. Л..

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

пети страната обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК с оглед противоречие с Решение №7/02.07.1992 г. по конст. д. №6/1992 на КС. По въпрос шести се поддържа допълнителният селективен критерий за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Сочи се също наличие на предпоставката по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК– очевидна неправилност на обжалваното определение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

относно приложимия закон или относно действието на правни норми във времето, както и когато необосноваността на въззивния акт произтича от неправилно възприемане на фактическата обстановка, от необсъждането на доказателствата в тяхната съвкупност и логическа връзка, в които случаи допускането на касационно обжалване е обусловено от предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК. В случая не е налице очевидна неправилност на обжалваното определение, тъй като не е постановено нито в явно нарушение на закона, нито извън закона, нито е явно необосновано. Отделно от това, твърденията на частния касационен жалбоподател, с които обосновава очевидната неправилност на обжалваното определение, повтарят наведените в частната касационна жалба аргументи за неправилност на атакувания акт по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК, които могат да се обсъждат само след допускане на касационното обжалване. Основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК не е тъждествено на касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК и неговото приложно поле следва да бъде ясно обосновано.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Следва ли съдът при преценка дали са изпълнени указанията му за отстраняване на нередовности в исковата молба да анализира в съвкупност изложеното в обстоятелствената част и петитума на исковата молба, както и в уточненията към исковата молба?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

За приложението на чл. 83, ал. 2 ГПК и за задължението съдът да извърши цялостна преценка за наличие на основания за освобождаване от държавна такса и разноски.