image_pdfimage_print
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 1014 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 5385/2008 г.

Относно влагане на лично имущество при придобиване на недвижим имот по време на брака и трансформация на правото на собственост върху средствата в съответна на тях част в право на собственост върху имота?
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 1016 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 293/2009 г.

Относно погасителната давност на претенции за репариране на вреди от престъпление , потърсени по исков ред след приключване наказателен процес. С оглед приетото от Врачански окръжен съд , осъждането с влязла в сила присъда да е равнозначно на откриването на дееца и съответствието на това разрешение с указанията в т.2 от Тълкувателно решение №5 /2006г на ОСГК и ОСТК на Върховия касационен съд , са дали основание да допускане на касациоввата жалба .
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 970 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 5287/2008 г.

Относно допустимостта на съдебна делба на съсобствен при равни права незастроен УПИ, в който могат да се построят две жилищни сгради.
Решение

Решение № 828 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 2572/2008 г.

Внасянето на имот в ТКЗС от някои от съсобствениците, придобит на основание наследяване, не го легитимира като собственик на целия имот. За да придобие изключителни права върху него, той следва да установи, че е придобил такова право на основание делба или друга правна сделка или въз основа упражняване на давностно владение.
Решение

Решение № 641 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 4579/2008 г.

Относно съществуването или несъществуването на спорното право във връзка с приложението разпоредбата на чл. 3 ЗВСГЗГФ, ал.1, ал.2 и ал.3 и разграничаването на двете хипотези за възстановяване правото на собственост на бившите член-кооператори или на техните наследници върху г. и земите от горския фонд, както и за предпоставките, които следва да са налице, при всяко едно от двете основания за възстановяване собствеността върху горите.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО