image_pdfimage_print

Решение №144/06.12.2019 по дело №1076/2019

За определянето на нематериалния принос в осигуряване благополучието на семейството.

Решение №160/05.12.2019 по дело №948/2019

Длъжен ли е съдът да приложи правната норма, съответна на действително осъщественото правно основание по иск за присъждане на обезщетение за подобрения и кои са приложимите правни норми при уреждане отношенията между етажните собственици, породени от извършени само от част от тях необходими разноски за поддържане и/или възстановяване на общите части или полезни разноски за подобряване на общите части на сградата?

Решение №143/05.12.2019 по дело №899/2019

Относно преценка дали искът е разгледан на фактическото основание, на което е предявен с оглед въпроса допустимо ли е съдът при позоваване от страна на ищеца на една хипотеза по ЗСПЗЗ като основание за придобиване на вещно право, да разгледа иска въз основа на друга хипотеза, уредена в същия закон.

Решение №265/05.12.2019 по дело №1661/2019

Противоправни ли са действията по организиране на протест в нарушение на правилата за провеждането му (чл. 8 ЗСММ и чл. 9 ЗСММ /Закона за събранията митингите и манифестациите/) и накърняване правото на свобода на вероизповеданията, недопускане на дискриминация и гарантирани от чл. 4 КРБ, чл. 6 КРБ и чл. 39 КРБ права и свободи?

Решение №51/05.12.2019 по дело №949/2018

Налице ли е правен интерес от предявяване на искове по чл.29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване несъществуване на вписани обстоятелства, заличени поради последващи вписвания, в хипотеза, когато се търси защита на наследствени права върху дружествен дял при смърт на едноличен собственик на капитала на ЕООД?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО