Решения по чл. 307 ГПК

Решения на Върховния касационен съд (ВКС), постановени в производства по отмяна на влезли в сила съдебни решения

image_pdfimage_print

Решение №242/06.12.2019 по дело №3570/2019

Спорът не е за собственост върху недвижим имот, а за облигационно вземане. Естеството на спорното облигационно отношение относно изпълнението на задължения на собственици в обект в етажна собственост за заплащане на разходи по чл.50 ЗУЕС и чл.51 от ЗУЕС не налага съвместна процесуална легитимация на съпрузите,които имат качеството на обикновени, а не на необходими другари.Когато предявяването на иск не е свързан с правото на разпореждане със собственост или вещно право върху общите вещи от съпружеската имуществена общност,а до действие на управление, както е в случая,другият съпруг няма обезпечено право на участие по делото като негов необходим другар, участник в неделимо процесуално правоотношение.

Решение №136/22.10.2019 по дело №1526/2019

Настоящият състав приема за установено от самите твърдения на А. Н. Б., които са твърдения за неизгодни за нея обстоятелства, че Д. Б. А., която е приела съобщения с приложения (копия от исковата молба и доказателствата) за В. Р. М. и Н. Р. М. на 21.12.2017 г. и призовки за тях на 02.02.2018 г. на регистрирания им постоянен и настоящ адрес, не е някой от домашните на ответниците по делото на СГС по смисъла на чл. 46, ал. 2 ГПК, нито е живяла на постоянния им адрес, а временно е пребивавала на него, този адрес за нея е чужд, тя не е член на семейството или домакинството, което живее на него. По същите съображения настоящият състав приема за установено и че М. К., който е приел призовки до молителките на 31.03.2018 г., не е някой от домашните на ответниците по делото на СГС по смисъла на чл. 46, ал. 2 ГПК, нито е живял на постоянния им адрес, а е живял в съседен апартамент. И двамата не са лица, на които връчителят е следвало да връчи съобщенията и призовките до В. Р. М. и Н. Р. М., с връчването е нарушена разпоредбата на чл. 46, ал. 2 ГПК, поради което не може да се приложи и правилото на чл. 46, ал. 4 ГПК и да се приеме, че връчените на Д. Б. А. и на М. К. съобщения и призовки са редовно връчени на В. Р. М. и Н. Р. М..

Решение №160/22.10.2019 по дело №2187/2019

В случая молителката не се позовава на настъпили нови обстоятелства, нито представя нови писмени доказателства, които са от съществено значение за делото. Изложените твърдения за нарушения на материалния закон и на процесуалните правила, включително твърденията за наличие на основания за отвод на съдебния състав на СРС, както и за наличие на основания за спиране на делото, не могат да обосноват отмяна на влязлото в сила решение на СГС на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. По отношение на представените писмени доказателства, не може да се приеме, че те са от съществено значение за делото. Молителката не е обосновала каква е връзката им със спора. Приложените съобщения към фактури и изравнителна сметка нямат отношение към процесния период, доколкото касаят по-късен такъв, още повече, че бяха представени не с молбата за отмяна, а с обяснителните бележки в откритото съдебно заседание по делото. Представеното заявление по чл. 29 ЗЗЛД, без дата и данни за входиране, няма отношение към предмета на делото, следователно също не е от съществено значение за спора.

Решение №149 от 09.01.2019 г. по гр. д. №1936/2018 г.

Съгласно установената практика на ВКС особени и непредвидени обстоятелства по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК са тези, възникнали внезапно и неочаквано, които обективно са препятствали страната или процесуалния й представител да извършат определени процесуални действия, но при проявена добросъвестност и положена грижа за добро водене на процеса. Хипотезата се отнася само за случаи, когато страната не е могла да се яви лично или чрез повереник в съдебно заседание, за което е била призована, каквото по настоящото дело не се твърди. Молителката е участвала лично в производството пред съдебните инстанции, с майка си /в качеството на ответници по иска/ са били редовно уведомявани за хода на делото и постановените съдебни актове, разполагали са с възможност да ангажират доказателства и да изложат съображения по съществото на спора, да организират защитата си и да обжалват съдебните решения по допускането и извършването на делбата, от която възможност са се възползвали. Уважено е и искането на молителката за предоставяне на правна помощ за приподписване на касационната жалба.
Представените доказателства за влошеното здравословно състояние на майката на молителката и удостоверенията за раждане на трите й деца не опровергават доказателствата по делото за надлежното обезпечаване правото на участие на страните в процеса. Правилността на влезлите в сила съдебни решения във връзка с твърдението за постановяването им в нарушение на материалноправната разпоредба на чл. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето не се проверява в настоящето производство, в което ВКС се произнася относно наличието на поддържания фактическия състав по чл. 303 ГПК. Производството за отмяна е извънинстанционно производство за контрол на влезли в сила съдебни решения, основанията за което са изчерпателно изброени в разпоредбите на чл. 303 ГПК и чл. 304 ГПК, които очертават и кръга от лицата, имащи право да искат отмяна и които основания са различни от основанията за касационно обжалване по чл. 281 ГПК. Твърденията, че съдебните инстанции неправилно са допуснали изнасянето на имота на публична продан, в нарушение интересите на трите деца на молителката и доводите за нищожност на решенията не могат да бъдат обсъждани в производство по отмяна, тъй като са извън неговия предмет, с оглед изчерпване на съдебния контрол по съществото на спора.

Решение №219/08.01.2019 по дело №2775/2018

Без значение за делото по ЗОПДИППД (отм) е съдебното решение по чл. 23 СК установяващо, че бившата съпруга е индивидуален собственик на процесния имот поради пълна трансформация. Това решение е непротивопоставимо на държавата.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО