image_pdfimage_print
Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ

Постановление № 4 от 18.05.1987 г. по гр. д. № 4/1986 г.

1. След снабдяване на кооператорите с нотариални актове необходим ли е друг акт и на кой орган за прекратяване на ЖСК, както и от кой ден се счита прекратена.
2. Новоприетият член на жилищностроителна кооперация на мястото на изключен кооператор, чието изключване е потвърдено с влязло в сила решение, който е снабден с нотариален акт, следва ли да бъде страна в надзорното производство на съда при разглеждане на предложение за преглед по реда на надзора на решението, потвърждаващо изключването на кооператора, на чието място е приет, както и има ли правата на добросъвестен приобретател по смисъла на чл. 88, ал. 2 ЗЗД.
Пленум на ВС

Постановление № 3/86 от 17.06.1986 г.

Oграничителното действие на разпоредбата на чл. 38, ал. 2 ЗНО отнася ли се и до случаите, когато наемният договор с наемателя на ведомствено жилище е прекратен по чл. 29, б. л КТ?
Пленум на ВС

Постановление № 1/85 от 10.11.1985 г.

По някои въпроси за правомощията на втората инстанция по граждански дела.
Пленум на ВС

Постановление № 2/84 от 30.11.1984 г.

При смърт на пострадалия поради непозволено увреждане не се дължи обезщетение за неимуществени вреди на други лица извън кръга на тези, посочени в постановления № 4/61 г. и №: 5/69 г. на Пленума на Върховния съд.
Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ

Постановление № 3 от 12.11.1983 г. по гр. д. № 1/1983 г.

За обобщаване на съдебната практика относно някои въпроси по закона за жилищностроителните кооперации.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО