Пленум на ВС

Постановление № 7/58 от 29.12.1958 г.

Отговорността по чл. 49 ЗЗД е за чужди виновни противоправни действия; тя има обезпечително-гаранционна функция; тази отговорност не произтича от вината на лицето, което е възложило работата, и затова няма място за възражение, че то е невиновно, и за доказване на неговата невиновност.
Лицето, което е възложило работата, може да се освободи от тази отговорност, ако се установи, че лицето, на което е възложена работата, не е причинило никаква вреда; ако неговите действия не са виновни и противоправни или ако вредата не е причинена при или по повод на възложената му работа.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 50/1956 от 01.06.1956 г. по тълк. д. № 50/1956 г.

Седва ли да се спазват изискванията на чл. 33 ЗС при продажба на трето лице на наследство, без да са определени неговите предмети, като наследникът, който продава своите права от наследство, предложи на другите сънаследници да ги купят при същите условия, при които се е споразумял с третото лице, както и по въпроса какво ще бъде разрешението на същия случай, ако наследството се състои само от недвижими имоти?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 137а от 17.11.1955 г.

При отказ от наследство какво става с частта на отказалия се, когато другите наследници са приели наследството, но един от тях е прехвърлил вече наследственото си право по реда на чл. 212 ЗЗД?
Решение

Решение №2175 от 08.11.1955 г. по гр. д. № 6610/1955 г.

Длъжникът може да прави на цесионера всички възражения, които би могъл да прави на цедента по време на цесията, включително и тези за неизпълнен договор по чл. 90 ЗЗД и за прихващане на задължението си срещу свое вземане от предишния кредитор по чл. 103 ЗЗД.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО