image_pdfimage_print
Определение

Определение №910/10.12.2019 по дело №2877/2019

Явна неправилност във връзка с формираните от съда изводи относно липсата на причинна връзка между извършения от ответния сервиз ремонт на лекия автомобил, собственост на ищеца и унищожаването на вещта вследствие запалване.Тези свои изводи съдът е обосновал като изрично е заявил, че не ще кредитира заключението по допуснатата съдебна експертиза, тъй като вещото лица, дало заключение за неправилно свързан в сервиза силнотоков кабел, от който вероятно е възпламенена искрата е специалист по автотехнически, а не противопожарни експертизи.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №913/10.12.2019 по дело №3804/2019

За правомощията на съда по чл. 5 КРБ и пар. 3 ПЗР КРБ да установява противоречието на закона с Конституцията и правото на Европейския съюз; длъжен ли е съдът да следи служебно за силата на пресъдено нещо на решенията на Конституционния съд, с които е обявена противокноституционността на закон и длъжен ли е служебно да я зачете; както и по материалноправните въпроси: държавен орган ли е народното събрание и длъжностни лица ли са народните представители, за вредите от чиито противоправни актове отговаря държавата и чрез кои държавни органи държавата участва в производствата за реализиране на отговорността за вреди; противоправно деяние ли е приемането на противоконституционен закон; правна възможност или задължение на народното събрание е да уреди възникналите правни последици от прилагането на противоконституционния закон (влезли в сила съдебни решения и присъди, индивидуални административни актове и др. публичноправни актове, издадени въз основа на противоконституционния закон; сключените правни сделки при неговото действие; извършените плащания и други действия при осъществяването на права и в изпълнението на задължения, възникнали непосредствено от действието на противокноституционния закон и от публичноправните актове и сделките, извършени при неговото действие); противоправно деяние ли е бездействието на народното събрание да уреди правните последици от прилагането на противоконституционния закон; какъв е процесуалният ред за защита на накърнените от прилагането на противоконституционния закон права преди народното събрание да уреди „заварените“ приключили отношения и след като ги уреди, ако създадената уредбата е неизчерпателна или не предвижда справедливо обезщетение?

Решение №23/10.12.2019 по дело №3808/2017

Относно оспорването на отразеното в чуждестранно свидетелство за регистрация обстоятелство кой е собственик, съответно каква е проекцията на тази проблематика в доказателствения процес по един гражданскоправен спор за вещно право с предмет подлежащо на регистрация МПС.

Определение №906/09.12.2019 по дело №3169/2019

За приложението на чл.52 ЗЗД при определянето на размер на обезщетението за неимуществените вреди в хипотезата на чл.2б, ал.1 ЗОДОВ, във вр. с чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС.

Решение №146/09.12.2019 по дело №949/2019

При конкуренция между право на собственост, придобито чрез правна сделка и такова, придобито чрез последваща публична продан има ли значение за разрешаването й дали е проведено исково производство по чл. 496, ал.3 ГПК за оспорване на публичната продан?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО