image_pdfimage_print
Решение

Решение № 643 от 15.03.1978 г. по гр. д. № 3320/1977 г.

Съгласието е изразено и е спазена необходимата писмена форма с нотариално заверен подпис от другия съпруг с подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот в качеството на пълномощник на съпруга, след като и този акт е надлежно подписан от нотариуса или от районния съдия.
Решение

Решение № 1319 от 02.08.2005 г. по гр. д. № 695/2004 г.

Искът по чл. 32, ал. 2 ЗС по своята същност е правно средство за осъществяване на съдебна администрация на гражданското отношение между съсобственици за създаване на промяна в използването и служенето с общата вещ.
Етажната собственост възниква тогава, когато най-малко две жилища от една сграда принадлежат на различни лица, а общите части принадлежат и се ползват от всички собственици на отделните жилищни етажи или части от етажи.
Основание за касиране на решението е налице, когато делото е останало неизяснено от фактическа страна поради допуснато процесуално нарушение от страна на съда. Непълнотата на доказателства не е касационно основание съгласно изчерпателното изброяване в чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 445 от 27.07.2010 г. по гр. д. № 1219/2009 г.

В чл. 426, ал. 2 ГПК е разпоредено, че в молбата за образуване на изпълнително дело взискателят трябва да посочи начин на изпълнение. Ако молбата е нередовна, включително и поради неуточнен способ /способи за изпълнение, се процедира по чл. 129 ГПК, а не се отказва направо образуване на изпълнително производство, като отстраняването на нередовностите има обратно действие. Взискателят, освен това, може да се нуждае от разяснения и правен съвет, а и да не е наясно с финансовото състояние на длъжника.
В тази връзка, преди да уточни способа на изпълнение, взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да направи справки и да изисква преписи от документи /чл. 426, ал. 4 ГПК, чл. 18 ЗЧСИ/, както е сторено и в случая. Така следва да се тълкува и разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ взискателят да възложи на частния съдия и. сам да определи начина на изпълнението.
Решение

Решение № 853 от 14.01.2010 г. по гр. д. № 1145/2008 г.

Решението на съда по конститутивния иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД има сила на присъдено нещо, която обаче обхваща само спорното потестативно право, но не и новото правно положение, създадено с конститутивното решение. То може да бъде предмет на спор ако се оспорват гражданските последици на решението. Това е така, защото предмет на силата на присъдено нещо е съдебно признатото потестативно право, но не и конститутивните последици на решението и породената от него правна промяна. Продажбата на чужд имот не е нищожна, а няма вещноправен ефект по правилото, че никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава.
Решение

Решение №426/14.05.2009 по дело №308/2008

Произнасяйки се по непредявен иск за прогласяване на нищожността на вписването на ипотеката при заявен петитум на исковата молба за прогласяване нищожност на самата ипотека, първоинстанционният съд е постановил едно недопустимо решение. Макар в мотивите на решението да е разгледана нищожносттта на ипотеката по чл.26 от ЗЗД, диспозитивът на решението, от който се формира силата на пресъдено нещо на съдебните решения, е за нищожност на вписването на ипотеката, което както бе изложено по-горе е налице само при наличието на някое от посочените в чл. 472 ГПК /отм./ основания. Като е оставил в сила горепосоченото недопустимо решение на първоинстанционния съд, въззивният съд също е постановил недопустимо решение.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО