Решение

Решение № 1319 от 02.08.2005 г. по гр. д. № 695/2004 г.

Искът по чл. 32, ал. 2 ЗС по своята същност е правно средство за осъществяване на съдебна администрация на гражданското отношение между съсобственици за създаване на промяна в използването и служенето с общата вещ.
Етажната собственост възниква тогава, когато най-малко две жилища от една сграда принадлежат на различни лица, а общите части принадлежат и се ползват от всички собственици на отделните жилищни етажи или части от етажи.
Основание за касиране на решението е налице, когато делото е останало неизяснено от фактическа страна поради допуснато процесуално нарушение от страна на съда. Непълнотата на доказателства не е касационно основание съгласно изчерпателното изброяване в чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 445 от 27.07.2010 г. по гр. д. № 1219/2009 г.

В чл. 426, ал. 2 ГПК е разпоредено, че в молбата за образуване на изпълнително дело взискателят трябва да посочи начин на изпълнение. Ако молбата е нередовна, включително и поради неуточнен способ /способи за изпълнение, се процедира по чл. 129 ГПК, а не се отказва направо образуване на изпълнително производство, като отстраняването на нередовностите има обратно действие. Взискателят, освен това, може да се нуждае от разяснения и правен съвет, а и да не е наясно с финансовото състояние на длъжника.
В тази връзка, преди да уточни способа на изпълнение, взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да направи справки и да изисква преписи от документи /чл. 426, ал. 4 ГПК, чл. 18 ЗЧСИ/, както е сторено и в случая. Така следва да се тълкува и разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ взискателят да възложи на частния съдия и. сам да определи начина на изпълнението.
Решение

Решение № 853 от 14.01.2010 г. по гр. д. № 1145/2008 г.

Решението на съда по конститутивния иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД има сила на присъдено нещо, която обаче обхваща само спорното потестативно право, но не и новото правно положение, създадено с конститутивното решение. То може да бъде предмет на спор ако се оспорват гражданските последици на решението. Това е така, защото предмет на силата на присъдено нещо е съдебно признатото потестативно право, но не и конститутивните последици на решението и породената от него правна промяна. Продажбата на чужд имот не е нищожна, а няма вещноправен ефект по правилото, че никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 282 от 27.04.2009 г. по гр. д. № 5520/2007 г.

По отношение на отнети имоти, за които възниква правото на възстановяване по реда на ЗВСОНИ или ЗСПЗЗ давността съгласно чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ започва да тече от 1997 г. и към момента на предявяване на исковата молба през 2004 г. не е изтекла.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 1211 от 19.11.2008 г. по гр. д. № 3877/2007 г.

Определянето на края на давностния срок става чрез общите правила за броене на сроковете и зависи от начина, по който той е определен. Приложимият в случая 10-годишен давностен срок, който започва да тече от 01.06.1996 г., завършва на съответното число и месец от последната година - на 31.05.2006 г. С въведения от пар. 1 ЗДЗС от 2006 г. мораториум броенето на срока е спряно, считано от 31.05.2006 г., който е последният ден на последната година, в която срокът изтича. Спирането на давността практически прави невъзможно придобиването на държавен или общински имот чрез давностно владение по чл. 79, ал. 1 ЗС. За постигането на този правен резултат законодателят е придал на нормата на пар. 1 ЗДЗС обратно действие. Затова ищците, които са недобросъвестни владелци на имот частна общинска собственост, не са могли да придобият собствеността на основание придобивна давност. Спрямо тях не са налице предпоставките на чл. 79, ал. 1 ЗС и предявеният положителен установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ е неоснователен.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО