Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Следва ли въззивният съд да извърши преценка на конкретните обстоятелства, които са в причинна връзка с незаконното обвинение и са от значение за определяне на обезщетението за неимуществени вреди, във връзка с критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД?, 2. Как се прилага критерият за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за неимуществени вреди?, 3. Какви са стъпките при оценяване на едно негативно преживяване, включени в критерия за справедливост?, 4. Кои са критериите и какво е съотношението между тях, когато се определят вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок, съгласно чл. 6, пар.1 ЕКЗПЧ? и 5. Длъжен ли е ищецът по иск с правно основание чл. 2б ЗОДОВ да доказва пълно и главно неимуществените си вреди и отделните негативни изживявания, произтичащи от допуснато нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. В случай, че насрещната въззивна жалба е върната поради неплащане на държавна такса, длъжен ли е съдът да я разгледа като отговор на редовната въззивна жалба, след като е подадена в установения за това срок и отговаря на всички законоустановени изисквания за отговор, съгласно чл. 263, ал. 1 ГПК?“, 2. Длъжен ли е въззивният съд да разгледа всички доводи и възражения на страните, като визира липса на произнасяне по наведеното с отговора на исковата молба възражения, както че кредитът вече е бил обявен за предсрочно изискуем /на 5.11.2015г./, което е прието за установено с постановяване на влязъл в сила съдебен акт между същите страни, във връзка със същия договор за кредит от 13.12.2016г. по т. д.№147/2016г. на ОС Бургас, така и че допълнителното споразумение от 31.07.2012г. е нищожно, 3. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по направеното възражение за изтекла погасителна давност за вземането по договор за кредит, като съобрази датата на вече обявената предсрочна изискуемост с постановения съдебен акт? и 4. Релевантни са възраженията за нищожност на клаузи по договор за кредит, позволяващи незаконосъобразно увеличаване на договорната лихва, след като се претендира само главница, а за периода на договора договорната лихва е била увеличавана многократно въз основа на тези нищожни клаузи? Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решения по т. д.№1641/2016г. на ІІ т. о. и по т. д.№587/2018г. на І т. о. на ВКС.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

законосъобразен ли е подбор, извършен на основание чл. 329 КТ, ако в него не са включени всички заемащи при същия работодател служители със сходни с тази на съкратената длъжност трудови функции; и процесуалноправните въпроси при оспорване от една от страните по делото на представени от другата страна частни документи, коя от тях носи доказателствената тежест за датата на съставянето им; длъжен ли е въззивният съд да изложи собствени мотиви, като основе решението си на установените факти и обстоятелства и обсъди всички доказателства във връзка с доводите и възраженията на страните; длъжен ли е въззивният съд да осъществи съдебен контрол върху преценката на работодателя по чл. 329 КТ, като обсъди заявените доводите за необективност на подбора; и длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по твърденията в исковата молба, че прекратяването на трудовото правоотношение е израз на преднамерено отрицателно субективно отношение към ищеца и представлява дискриминация. Касаторът счита, че тези въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на Върховния касационен съд /ВКС/.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

определен ли е срокът за изпълнение на задължението на длъжник по чл. 155, ал. 1 ЗЗД или за поставянето му в забава е необходимо той да узнае за извършено от приобретателя на ипотекирана вещ плащане на ипотекарния кредитор или да му бъде отправена покана по чл. 84, ал. 2 ЗЗД; кои придобити по време на брака чрез договор за банков кредит недвижими имоти могат да служат за задоволяване нужди на семейството и солидарно задължени ли са съпрузите за връщане на кредита, ако имотите не служат за задоволяване на такива нужди; кои са годните доказателства за установяване, че придобити по време на брака имоти с договор за банков кредит служат за задоволяване на нуждите на семейството и кой носи доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство; длъжен ли е въззивният съд да подложи на преценка причините, поради които страна по делото е пропуснала да направи в срока по чл. 133 ГПК възражения и доказателствени искания и в случай на особени непредвидени обстоятелства да уважи направените пред него доказателствени искания. Жалбоподателите поддържат, че тези въпроси са разрешени в обжалваното решение в противоречие с практиката на ВКС, както и че имат значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

С разпоредбата на чл. 23 от Регламент /ЕО/2201/2003 г. /отм./ относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, относима към основанията за непризнаване на решения за родителска отговорност, предвидена ли е хипотеза за неприемане на чуждестранното решение поради предходен влязъл в сила съдебен акт между страните, постановен в държавата –членка, където се иска признаването?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За приложението на чл. 52 ЗЗД относно критериите за определяне справедлив размер на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на незаконно повдигане и поддържане на обвинение, както и за задължението на въззивния съд да вземе в предвид всички конкретно, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни при определяне размера на обезщетението, като посочи и конкретното им проявление.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно предпоставките за пораждане последиците на прихващането и настъпване на погасителен ефект, при заявено съдебно възражение за прихващане със спорно вземане.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съдът в мотивите на постановения съдебен акт да обсъди всички доказателства, събрани по делото, както и всички доводи и възражения, релевирани от страните и относими към предмета спора?