Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в изложението, да се отмени въззивното определение и се постанови друго, с което разноските в производството по гр. дело №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]15558/2019 [/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г. на СРС да останат в тежест на ищеца Л. Л..

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/. „Длъжен ли е съдът, който е сезиран с искане за освобождаване от държавна такса и разноски, да изследва и извърши преценка доколко доходите на молителя, материалното и имущественото му състояние, семейното му положение и здравословното му състояние, съпоставени с размера на държавната такса и разноските за производството, позволяват тяхното заплащане?“; 2. „Допустимо ли е съдът да откаже освобождаване от такси и разноски, мотивирайки се с предположения за евентуални доходи на молителя, които могат да се получат от възбраненото и невъзбранено имущество?“.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

като общото изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК, което съгласно възприетото в Тълкувателно решение №1/19.02.2010г. по тълк. д.№1/2009г. на ОСГТК предпоставя Върховен касационен съд при селекцията на касационната жалба да провери единствено предпоставките на чл. 280, ал. 2 ГПК, включително дали постановеното определение не е очевидно неправилно, както поддържа защитникът.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

(дословно): Дали приложното поле на разпоредбата на чл. 83, ал. 2, т. т. 1-6 ГПК са уредени примерно, но не и изчерпателно (арг. от т. 7), критериите въз основа на които следва да се преценява налице ли са предпоставките за освобождаване на едно физическо лице от държавна такса и/или от съдебни разноски за водене на делото, ако формално лицето има номинално имущество, което очевидно не може да се осребри и да послужи за заплащане на такса за въззивна жалба?